Gaa naar det Toepasdare Kennis Overzich   
  Gaa naar det Heenkomervrêidare Kennis Overzich   

  Gaa naar det Nederlantstalige Herschrêivingen
  Gaa naar det Hewellovieve Herniewingen Overzich 

  Gaa naar det Polariezeringen Overzich 
  Gaa naar det Konstantes Overzich Nederlanse Taalkunne herschreven

Dit zêin VeryauwerdeNiewe, en Engelse, namen voor woren, die ye gebruikt in Taalkundig Ontleden

Oude Namen

Niewe Namen

Engelse Namen

Uitleg

  Taalkunde

  Lidwoord
  Zelfstandig naamwoord
  Bijvoegelijk naamwoord
  Bijvoegelijk gebruik van een naamwoord
  Perzoonlijk voornaamwoord
  Enkelvoud
  Meervoud

  Werkwoord
  Ik- vorm
  Hij- vorm
  Zij- vorm
  Verbogen Werkwoord
  Hulpwerkwoord
  Hele Werkwoord
  Bijvoegelijk gebruik van een Werkwoord
  Voltooit Deelwoord
  Bijvoegelijk gebruik van een Voltooit deelwoord

  Voltooit Deelwoord bij Lêiken
  Voltooit Deelwoord bij Komen
  Voltooit Deelwoord bij Hebben
  Voltooit Deelwoord bij Zêin
  Voltooit Deelwoord bij Worden

  Bijwoord
  Overtreffende Trap
  Verkleinwoord
  Voorzetsel
  Tussenvoegsel
  Voorbeeld


  Redekundig Ontleden:

  De 12 Functies van Zelfstandige NWen.
  Het Gezegde
  De Bepalingen van Plaats
  De Bepalingen van Teit

 

  Schrijftaal

  Accent Æghuu (É)
  Accent Ghrave (È)
  Trema (Ë)
  Accent Circonflex (Ê)
  Zangklankhebbende Medeklinkers
  Toonloze Medeklinkers

  Klinkers
  Medeklinkers
  Letters
  Klinkerreeksen
  Medeklinkerreeksen
  Scanderen
  Lettergreep
  Woor
  Regel
  Zin
  Alinea

 

  Getalsinsyaallevieve Taal

  Algebraïsche Formule
  Electronische Module
  Electriciteit

  Diemenzie
  Eenheit
  Grootheit
  Exacte Grootheit
  Forse Grootheit

  Natuurlijke Behauden Grootheit
  Algebraïsche Behauden Grootheit

  Hoeveelheit
  Nummer
  Aantal
  Getal
  Cijfer
  Ton
  Bulk

  Onbepaaltheit
  Voltallig
  De Hele Bups

 

  Algebraïsche Formules

  Proces- cyclus
  Diagram
  Definitie
  Imaginaire Macht
  Elementen (van een verzameling)
  Macro
  Simbool\ Teken

  Web- Saait
  Blatwêizer
  Bestanden Uploaden
  Bestanden Downloaden
  Internet- Brauzer

 

  Eenheden Taal

  Geluitsterkte in DeciBell
  Afstant in Kilometer
  Tijd in 2 x12 Uren, 60 Mienuten, 60 Sekondes
  Statische Electriciteit in Coulomb
  Electrische Weerstant in Ohm
  Vervormbaarheit in Mo
  Hoekgrootte in 360° (Graden), 60' (Mienuten), 60" (Sekondes)
  Temperatuur in ° Celsius
  Gewichtigheit in Gram
  Energie in Joule
  Middelpuntzoekende Krach in Torr
  Frequentie in Hertz
  Luchtdruk in Miliebar
  Verwarmentheit in Caloriën
  Aard- koördienaten (Noorderbreedte en Westerlengte)

 

  Medische Termen

  Infarmacie
  Effect
  Venêin (Gif)
  Mediecatie
  Medicijnen
  Infuus
  Injectie
  Hartslagritme
  Liggaams- temperatuur [36- 40]°C
  Bloetproef
  Nootlot
  Natuurgoden
  Cresh
  Patiënten
  Manicurie
  Dokters
  Verpleegkundigen
  Operatie
  Bloet afgeven
  Bloetverlies aanvullen
  Status van Leven
  Status van det Gesprek

  Taalkunne     

  Leutwoor  (De + Det en velervorms Duts + Dets)
  Naamwoor  
  Bêivoegsel  
  Bêivoegeluik gebruik van een Naamwoor  (Naamwoor + SE)
  Vervangsel  
  Dezervorms  
  Velervorms  

  Daatwoor  (Baziswoor + EN)
  Mêindaatwoor   (K+ Baziswoor)
  Wandaatwoor  (Baziswoor + T)
  Zêiwoor  (Baziswoor + EN)
  Reinstwisselent  (Eindewisselent) Daatwoor  
  Hulpdaatwoor  
  Heledaatwoor  (Baziswoor + EN)
  Bêivoegeluik gebruik van een Daatwoor  (Heledaatwoor + DE)
  Toegevoegt Daatwoor  
  Bêivoegeluik gebruik van een Toegevoegt DW  (Toegevoegt DW + E)

  Gelêikent Toegevoegt Daatwoor  
  Waartoeleident Toegevoegt Daatwoor  
  Daatmeldent Toegevoegt Daatwoor  
  Presentabel Toegevoegt Daatwoor  
  Huidig Toegevoegt Daatwoor  

  Bêiwoor  
  Vergelêikent Bêivoegsel, of Bêiwoor  
  Liefhebbent Naamwoor (Bêiyeroepers)  
  Zyuuwoor  
  Tussenvoegwoor  
  Nuttigbeel  


  Vonksyoneel Ontleden:

  De 12 Sinzyugaatniets van NWen
  Det Dagzyievieve (Actieve) stuk
  Det Plaatsnoemende stuk
  Det Teitnoemende stuk

 

  Schrêiftaal  

  Accent Vol
  Accent Leeg
  Tweërnaa (Om los van reeks te laten klinken)
  Accent Sier (Om 2x, of 3x langer aan te hauden)
  Zangklankreike Klikkens (GH, D, B, L, W, R, V, Z)
  Teunloze Klikkens (K, T, P, N, M, G, F, S)

  Klankens
  Klikkens
  Nettens
  Klankenreeksen
  Klikkenreeksen
  Woordenopsplitsen
  Nettenblok
  Woor
  Regel
  Zin
  Allinniegá

 

  Getelsinsyaallevieve Taal

  Albruikdaar Middel  
  Losbruikdare Missie  
  Oversyiekzêindeteit

  Vlamzicht 
  Telnaam  
  Schaal  
  Daardagende Schaal  
  Duigse Schaal 

  Vaatse Schaal  (Vaste Schaal)
  Alvaatse Schaal  (Alvaste Schaal)

  Menigschein  
  Nutten  
  Aantel  
  Getel  
  Zievers   (Slechs 1 tot 12)
  Toon (10.000)  
  Bulk (100.000)  

  Vaagschein  
  Voltellig  
  De hele Bups (Alles Daarvan)  

 

  Albruikdare Middelen Taal

  Nuttigerestzieklus  
  Dienaagram  
  Aanduiding van  
  Diemaazyiedaire Verveelvuldiging  
  Raaidets (Items → Aaitems)  
  Bêikode   
  Sinsyaal  

  Zieplek  
  Zieplek- Oproep  
  Mokken Overhevelen  
  Mokken Neerkopiëren  
  Beeltlegger  

 

  Telnamen Taal

  Geluitsterkte in Beil
  Afstant in Zielameter
  Teit in  2x12 Klozen, 12 Rooisen, 100 Pozen  
  Ergkleine Toerzichtteitse stroom in Puntmakie
  Toerzichtteitse Weerstant in Oom
  Vervormdaarschein in Moo
  Krommingsgrootte   360° (Groten), 60' (Kleinen), 60" (Kleineren)  
  Demperopdeur (Luchtwarmte) in ° Zelvius
  Gewichtigschein in Gram
  Denerzyie in Zyuul
  Middenpuntzoekende Krach in Toerzie
  Fraaiekwestie in Herts
  Luchtzwaarte in Mieliezwaar
  Verwarmentschein in Hakoriën (Kaloriën)
  Vaartplaatsing (Noorderlengte (2x 90°) en Westerbreette (360°)

 

  (-2Zo8)  
  (-2Zo12)  
  (-1Zo6)  
  (-1Zo8)  
  (2Zo9)  
  (2Zo6)  
  (3Zo9)  

  (22Zo2)  
  (22Zo6)  
  (22Zo5)  
  (22Zo8)  
  (22Zo12)  

 

 

  (0Zo3)  
  (0Zo6)  
  (0Zo7)  
  (0Zo8)  
  (1Zo8)  
  (1Zo9)  
  (1Zo10)  
  (1Zo11)  
  (2Zo1)  
  (2Zo2)  
  (2Zo5)  
  (2Zo7)  
  (2Zo10)  
  (2Zo11)  
  (5Zo12)  

 

  Medeziende Termen

  Informaatzie
  Levensfeit
  Geenrein (Gif)
  Metziekbaatdit
  Metditzêin
  Vochtinvoer
  Toerrechtzie
  Aantel Bloetdrukgolven per Roois (100 Pozen → 1/12de Kloos)
  Liggaams- Demperopdeur [22°- 23,5°]
  Bloetproef met scheikundige annalieze
  Nutloting
  Naaryezelftuur Goeie Vertelsels
  Trentsh
  Pasyegenaamden
  Maniedopperie met Medezieners
  Indoktrienaters
  Verplegers
  Dopperatie
  Bloet Afgeven pro aanvullen bêi grote ongevallen
  Bloetverlies Aanvullen
  Levensklasbietsschein (3Zo6, Levenskwaliteit)
  Status van det Gesprek (16Zo11, Gespreksstatus)

  Parsing     

  Article
  Noun
  Adjective
  Adjective use of a Noun
  Pronoun
  Singular
  Plural

  Verb
  Me- Verbform
  He- Verbform
  They- Verbform
  Disected Verb
  Auxiliary
  Infinitive
  Adjective use of a Verb
  Perfect Tense
  Adjective use of a Perfect Tense

  To Seam - Specifying Perfect Tense
  To Come - Wheretoleading Perfect Tense
  To Have - Deedmentioning Perfect Tense
  To Be - Present Perfect Tense
  To Get - Actual Perfect Tense

  Adverb
  Superlative Degree
  Diminutive
  Preposition
  Conjunction
  Example


  Functional Disecting:

  The 12 Conjugations
  The Saying
  The determination of Place
  The determination of Time

 

  Writing language  

  Accent Ægu (é)
  Accent Grave (è)
  Diaresis (ë)
  Accent Sire (ê)
  Tone- using letters
  Lip- of Toungue- letters

  Vowals
  Consonants
  Letters
  Vowalgroups
  Consonantgroups
  Scandate
  Lettergroups
  Word
  Line
  Sentence
  Alinea


  Numerologic languague

  Algebraïc Formula
  Electronic Module
  Electricity

  Dimension
  Unit
  Measure
  Exact Measure
  Grand Measure

  Natural Preserved Quantity
  Algebraïc Preserved Quantity

  Amount
  Number
  Figure
  Figure
  Cypher
  A Tun
  A Bulk

  Indefiniteness
  Plenary
  The Whole Bunch

 

  Algebraïc Formulas Language

  Proces- cycle
  Diagram
  Definition
  Imaginairy Power
  Items of a collection
  Macro (Sidecode)
  Symbol

  Web- Sight
  IN- Link
  Uploading Files
  Downloading Files
  Internet Browser

 

  Unit Language

  Soundvolume in Beil
  Distance in Zielameter
  Time in  2x12 Closes, 12 Royces, 100 Poses  
  Verysmall electric current in Pointusie
  Electric Resistance in Oom
  Reshapeability in Moo
  Curvesize in   360° (Groten), 60' (Kleinen), 60" (Kleineren)  
  Temperature (Airwarmth) in ° Celsius
  Weigth in Gram
  Energy in Yuul
  Middlepointdirected Force in Toercie
  Frequency in Herts
  Airweight in Milieweight
  Warmthen in Calorie
  Earthcoördinates (Northernlength (2x 90°) en Westernbroadth (360°)

 

  Medical Terms

  Farmacie
  Effect
  Not Clean (Poison)
  Medication
  Medicin
  Fluïdinput
  Injection
  Bloodpressure waves per Royce (100 Poses → 1/12th Close)
  Body temperature [22°- 23,5°]
  Bloodprobe with chemical Analyses
  Faith
  Naturegods
  Cresh
  Patiênts
  Manicure
  Indoctrinators
  Nurses
  Operation
  Bloodgiving to refill another one
  Bloodloss refill
  Life quality (5Zo6)
  Status of the conversation (16Zo11)

  Taalkunde     

  Deze Leutworen staan vlakvoor Naamworen met alle Bêivoegsels.
  Dit is een naamwoor in dezervorm, dat Levent, of Nietlevent, kan zêin.
  Bêivoegsels geven eigenschappen aan Naamworen, en staan voor dat NW in de zin.
  Vervangsels noemen een Naam, of Naamwoor, dat daarvoor genoemt is in de zin.
  De Dezervorm, of Eenvorm, van NWen reinstigt op IG, EL, EM, EN, of ER, met een velervorm van +S.
  De Velervorm van Naamworen reinstigt op EN, S, of 'S, en van Daatworen alteit op +EN.

  Daatworen vormen det Dagdievieve (Actieve), deel in de zin.
  Daatwoorbazis, of Stamvorm van det daatwoor, genaamt de Mêindaatsvorm.
  Dit is det Daatwoor in scheins 2de, en 3de, Dezervorm, en Wandaatsvorm genoemt.
  Dit is det velervormse Daatwoor, dat reinstigt op +EN.
  Dit Daatwoor, verandert scheins reinste van det woor, afhankeluik van det Uitvoerende NW.
  Dit Daatwoor krêigt een heeldaatwoor, of beduident daatwoor zacher zich aan.
  Dit is det Daatwoor in zein +EN- Daatwoorvorm.
  Dit zêin zacher Hulpdaatworen toegevoegde daatworen, die Activieteit geven aan de zin.
  Deze Daatworen, krêigen een Beduidende daatsvorm erachter.
  Dit is det Hulpwoor, dat gaat over biets, dat nog gebeurt, want "Worden" heet det Huidige weg.

  Deze woren geven een eigenschap aan van een Daatwoor, Bêivoegsel, of ander Bêiwoor.
  Vergelêikers zêin Bêivoegsels, of Bêiworen, die reinstigen op +ER, of +ST, wat met +ST duit op de beste keuze.
  Dit zêin liefhebbers, die een perzolaag als naderbêi gewenst, en een woor als gelieft, noemen.
  Zêi staan voor Naamworen als vonkzie aanduider, en behoren soms als voorstuk bêi een Daatwoor.
  Dit zêin Wendingen, Bronmeldingen, Rechtzettingen, of Versterkingen, in de zin.

 

  Er zêin 4 verschillende soorten Zinsdelen: Zie de Taalpeorie pagingná

  Naast Onderwerp, Bezittend Voorwerp, en Ondergaand Voorwerp, zêin er nog 9.
  Det Diedagveve stuk omvat alle Daatworen met alle Beidaatworen.
  Deze staan vaak als Bêizin tussen kommaas in de zin.
  Ze beginnen met een Zyuuwoor, zoals: In, Op, Bêi, Om, Enzovoort.

 

  Schrêiftaal    Getelsinsyaallevende Taal

  Dit is een Pompyoeter kommando, waar er in toetaal 72 Zooizêinen (906) van zêin.
  Dit is een missie, die veel werkteit kost om te maken, en bêi de teit te hauden.
  Heelechtreikzichtteit wort Overreikzieteit, wat Toezichtteit genoemt wort.

  Ik zeg een Watelkevlamziet, want iedere spreker bepaalt diens eigen schaalwaarde, of Zieversen (Cijfers).
  Dit is det woor dat aangeeft, wat det getel uitbeelt, en dat ye zacher een getel zet, maar Gelttekens ervoor.
  Dit zêin Beivoegsels, met -Schein eraan vaatsgeschreven, waartoer ze Naamworen worden.
  Dit is een Daardagende Schaal, wat behoort te gaan tussen 0, en 100, van de Telnaam (Eenheit).
  Dit is een Duigse Schaal, met 12 waardes van 1 tot en met 12 van schein Watelkevlamziet.

  Dit is een Vaatse Schaal, die konstant moet zêin om de Daardagende, of Duigse, Schaal te kunnen meten.
  Deze Alvaatse Schaal staat voor det prorest, waar det bêibehorene Albruikdare middel op gebazeert is.

  Dit is een Menigschein, zoals een Plak Kaas, of een Mok Koffie, of een Scheut gemalen koffiebonen.


  Dit zêin woren, die wel een Menigschein zêin, maar zonder eenduidig aantel.  Albruikdare Taal

 

  Telnamen (Eenheden) Taal
 

  Medische Termen
Vaste en Alvaste Schalen\ Deunsoorten (NL\ ES)

1. Schemaa
2. Ritme
3. Brug
4. Refrein
5. Afwisseling
6. Katalogiezering
7. Skriening
8. Kadans
9. Verhaal
10. Uitdrukking
11. Beindrukking
12. Koncentrering

Wals\ Tango
Serenade\ Samba
Smartlap\ Cha Cha Cha
Disco\ Flamenco
Rock\ Salsa
Bloez\ Merenge
Ballade\ Funk
Fanfare\ Klassiekó
Soul\ Punk
Pop\ Escallatiek
Jazz\ Be Bop
Repsodie\ Reghæ

 

Muzikale Taal

Klanken
Geluiden
Toon (7 Tonen in 1 Oktaaf)
Halve Toon (-1Zo9) (12 Halve Toon in 1 Oktaaf)
Akkoort (-1Zo10
Toonsprong (-1Zo11)

Toon Stemming (6Zo1)
Bespeeldare Têinen
Timbre

Maatheling (0Zo12) Meervast
Maatreik (3Zo12)
Netvoormaat (6Zo11)
Maat (6Zo12)
Kenmaatreik (7Zo12)
Spitsemaat (8Zo12)
Maatwerk (9Zo12)
Vaakeigenmaat (12Zo12)
Weide Maat (13Zo4)
Stapbuittendemaat (13Zo10)
SprongIndemaat (13Zo11)
Welmaat (15Zo12)
Maatvol (16Zo12)
Allemaats (17Zo12)
Sinkopisch spel (18Zo12)
Wedermaat (21Zo12)
Terugwaartsmaat (24Zo12)
Namaat (27Zo12)
Overniewmaat (30Zo12)

 

Maathaudene Schalen

Maathaudentheit (19Zo4)
Opmaathaudentheit (19Zo5)

Alvaatse Schalen in Deunsoorten

1. Schemaa
2. Leitme
3. Brug
4. Herfraai
5. Afwisseling
6. Syaloviezering
7. Skriening
8. Gadansmaat
9. Verhaal
10. Uitdrukking
11. Indruk
12. Koncentrering

Malle Deun\ Tanghoo
Zeergoeienabêie\ Sambaa
Smartlach\ Tsyaa Tsyaa Tsyaa
Kuskoor Vlaflip
Broksyoo\ Ikzalze
Droef\ Ergenge
Dansplatie\ Vonkie
Vanvare\ Klassiekó
Hazoon\ Dzyunkie
Pop\ Desmoschallie
Dyez\ Bie Bob
Repzoalsdie\ Reghæ

 

Muziekale Taal

Klanken
Geluiden
Teun (7 Teunen in 1 Oktaaf)
Têin (-1Zo9) (12 Têinen in 1 Oktaaf)
Vaksoort (-1Zo10)
Têinsprong (-1Zo11)

Teunhoogte (7Zo1)
Teunbereik (7Zo3)
Zangklank (7Zo12)

Maatheling (0Zo12) ,Meervast
Maatreik (3Zo12)
Vlakvoormaat (6Zo11)
Maat (6Zo12)
Kenmaatreik (7Zo12)
Spitsemaat (8Zo12)
Maatwerk (9Zo12)
Wedermaat (12Zo12)
Goede Maat (13Zo4)
StapUitdemaat (13Zo10)
Sprongindemaat (13Zo11)
Koormaat (13Zo12)
Welmaat (16Zo12)
Nietdemaat spel (17Zo12)
Maatvol (19Zo12)
Allemaats (21Zo12)
Tegenmaat (18Zo12)
Namaat (27Zo12)
Overniewmaat (30Zo12)

 

Duigse Schalen met Maat

Maathaudentschein (17Zo4)
Opmaathaudentschein (17Zo3)

Al. Pres. quantities at the Tunesorts

1. Scheme
2. Rhythm
3. Cadans
4. Refrein
5. Switching
6. Catalogisation
7. Screening
8. Bridge
9. Apparentmove
10. Expression
11. Impression
12. Concentration

Wals\ Tango
Serenade\ Samba
Drag tune\ Cha Cha Cha
Disco\ Flamenco
Rock\ Salsa
Blues\ Merenge
Ballade\ Funk
Fanfare\ Classical
Soul\ Punk
Pop\ Escallatiek
Jazz\ Be Bop
Rapsody\ Reggæ

 

Musical language

Vocals
Sounds
Tone (7 Tones in 1 Octave)
Tyne (12 Tynes in 1 Octave)
Chord
Tynejump

Tonepitch (6Zo1)
Tonereach (6Zo2)
Voicesound (6Zo4)

Beatwholing (6Zo12)
Beatrich (6Zo12)
Upbeat (6Zo11)
Beat (6Zo12)

 

Beatkeeping Measures

Beatkeepability (17Zo4)
Upbeatkeepability (17Zo5)
Goeiedag
Goeie Morgen
Goeie Middag
Goeie Avond
Fêine Ochtent gewenst Vandaag

Vandaag
Morgen
Overmorgen
Gisteren
Eergisteren
Halloo
Tot Ziens
Vaarwel
Het gaa ye goet
Hoi
Doei
Doe- hoeg
Yoehoe
Het Beste (Gewenst)
Alles Goet

Een Fêine Dag gewenst.
Een Goeie Morgen zonder Zorgen gewenst.
Een Goeie Middag gewenst.
Een Goeie Navonst gewenst.
Een Fêine Lichttrent gewenst deze Dag.

Deze Dag
Morgen
Meermorgen
Disteren
Neerdisteren
Halloo
Tot Later
Vaarwel
Det gaat ye goet
Hoi
Doei
Doe- hoeg
Yoehoe
Det Beste (Gewenst)
Alles Goet

Have a Nice day
Good Morning
Good Afternoon
Good Night
Tomorrow
The day after Tomorrow
Yesterday
The Day Before Yesterday
Hallo
See You Later
Good Bye
Bye Bye
Farewell
The Best (Wishes)
All the Best