Gaa naar det Toepasdare Kennis Overzich   
  Gaa naar det Heenkomervrêidare Kennis Overzich   

  Gaa naar det Nederlantstalige Herschrêivingen
  Gaa naar det Hewellovieve Herniewingen Overzich 

  Gaa naar det Polariezeringen Overzich 
  Gaa naar det Konstantes Overzich Nederlanse Taalkunne herschreven

Dit zêin Veryauwerde, Niewe, en Engelse, namen voor woren, die je gebruikt in Taalkundig Ontleden

Oude Namen

Niewe Namen

Engelse Namen

Uitleg

  Taalkunde

  Lidwoord
  Zelfstandig naamwoord
  Bijvoegelijk naamwoord
  Perzoonlijk voornaamwoord
  Enkelvoud
  Meervoud

  Werkwoord
  Ik- vorm
  Hij- vorm
  Zij- vorm
  Verbogen Werkwoord
  Hulpwerkwoord
  Hele Werkwoord
  Voltooit Deelwoord

  Voltooit Deelwoord bij Lêiken
  Voltooit Deelwoord bij Komen
  Voltooit Deelwoord bij Hebben
  Voltooit Deelwoord bij Zêin
  Voltooit Deelwoord bij Worden

  Bijwoord
  Overtreffende Trap
  Verkleinwoord
  Voorzetsel
  Tussenvoegsel


  Redekundig Ontleden:

  De 12 Functies van Zelfstandige NWen.
  Het Gezegde
  De Bepalingen van Plaats
  De Bepalingen van Teit

 

  Schrijftaal

  Accent Æghuu (É)
  Accent Ghrave (È)
  Trema (Ë)
  Accent Circonflex (Ê)
  Zangklankhebbende Medeklinkers
  Toonloze Medeklinkers

  Klinkers
  Medeklinkers
  Letters
  Klinkerreeksen
  Medeklinkerreeksen
  Scanderen
  Lettergreep
  Woor
  Regel
  Zin
  Alinea

 

  Getelsinsyaallezieve Taal

  Algebraïsche Formule
  Electronische Module
  Electriciteit

  Diemenzie
  Eenheit
  Grootheit
  Exacte Grootheit
  Forse Grootheit

  Natuurlijke Behauden Grootheit
  Algebraïsche Behauden Grootheit

  Hoeveelheit
  Nummer
  Aantal
  Getal
  Cijfer
  Ton
  Bulk

  Onbepaaltheit
  Voltallig
  De Hele Bups

 

  Algebraïsche Formules

  Proces- cyclus
  Diagram
  Definitie
  Imaginaire Macht
  24 Uren, 60 Mienuten, 60 Sekondes
  360° (Graden), 60' (Mienuten), 60" (Sekondes)
  Elementen (van een verzameling)
  Macro
  Simbool

  Taalkunne     

  Leutwoor  
  Naamwoor  
  Bêivoegsel  
  Vervangsel  
  Dezervorm  
  Velervorm  

  Daatwoor  (Baziswoor + EN)
  Mêindaatwoor   (K+ Baziswoor)
  Wandaatwoor  (Baziswoor + T)
  Zêiwoor  (Baziswoor + EN)
  Reinstwisselent  (Eindewisselent) Daatwoor  
  Hulpdaatwoor  
  Heledaatwoor  (Baziswoor + EN)
  Beduident Daatwoor  

  Peesomviestezient (Specificerent) Beduident Daatwoor  
  Waartoeleident Beduident Daatwoor  
  Daatmeldent Beduident Daatwoor  
  Hierwîezent Beduident Daatwoor  
  Huidig Beduident Daatwoor  

  Bêiwoor  
  Vergelêikent Bêivoegsel, of Bêiwoor  
  Liefhebbent Naamwoor (Bêiyeroepers)  
  Zyuuwoor  
  Voegwoor  


  Vonksyoneel Ontleden:

  De 12 Sinzyugaatniets van NWen
  Det Dagzyievieve (Actieve) stuk
  Det Plaatsnoemende stuk
  Det Teitnoemende stuk

 

  Schrêiftaal  

  Accent Vol
  Accent Leeg
  Tweërnaa (Om los van reeks te laten klinken)
  Accent Sier (Om 2x, of 3x langer aan te hauden)
  Zangklankreike Klikkens (GH, D, B, L, W, R, V, Z)
  Teunloze Klikkens (K, T, P, N, M, G, F, S)

  Klankens
  Klikkens
  Nettens
  Klankenreeksen
  Klikkenreeksen
  Woordenopsplitsen
  Nettenblok
  Woor
  Regel
  Zin
  Allinniegá

 

  Getelsinsyaallevieve Taal

  Albruikdaar Middel  
  Losbruikdare Missie  
  Overhaziendeteit

  Watelkevlamziet  
  Telnaam  
  Schaal  
  Daardagende Schaal  
  Duigse Schaal 

  Vaatse Schaal  (Vaste Schaal)
  Alvaatse Schaal  (Alvaste Schaal)

  Menigschein  
  Nutten  
  Aantel  
  Getel  
  Zievers   (Maxiemaal 12)
  Toon (10.000)  
  Bulk (100.000)  

  Vaagschein  
  Voltellig  
  De hele Bups (Alles Daarvan)  

 

  Albruikdare Middelen Taal

  Prorestzieklus  
  Dienaagram  
  Aanduiding van  
  Diemaazyiedaire Verveelvoudiging  
  2x12 Klozen, 12 Rooisen, 100 Pozen  
  360° (Groten), 60' (Kleinen), 60" (Kleineren)  
  Raaidets  
  Bêikode   
  Sinsyaal  

 

  (-2Zo8)  
  (-2Zo12)  
  (-1Zo6)  
  (-1Zo8)  
  (0Zo7)  
  (1Zo5)  
  (1Zo9)  
  (2Zo6)  
  (3Zo9)  

  Parsing     

  Article
  Noun
  Pronoun
  Adjective
  Singular
  Plural

  Verb
  Me- Verbform
  He- Verbform
  They- Verbform
  Disected Verb
  Auxiliary
  Infinitive
  Perfect Tense

  Specifying Perfect Tense
  Wheretoleading Perfect Tense
  Deedmentioning Perfect Tense
  Present Perfect Tense
  Active Perfect Tense

  Adverb
  Superlative Degree
  Diminutive
  Preposition
  Conjunction


  Functional Disecting:

  The 12 Conjugations
  The Saying
  The determination of Place
  The determination of Time

 

  Writing language  

  Accent Ægu (é)
  Accent Grave (è)
  Diaresis (ë)
  Accent Sire (ê)
  Tone- using letres
  Lip- of Toungue- letres

  Vowals
  Consonants
  Letters
  Vowalgroups
  Consonantgroups
  Scandate
  Lettergroups
  Word
  Line
  Sentence
  Alinea


  Numerologic languague

  Algebraïc Formula
  Electronic Module
  Electricity

  Dimension
  Unit
  Measure
  Exact Measure
  Grand Measure

  Natural Preserved Quantity
  Algebraïc Preserved Quantity

  Amount
  Number
  Figure
  Figure
  Cypher
  A Tun
  A Bulk

  Indefiniteness
  Plenary
  The Whole Bunch

 

  Algebraïc Formulas Language

  Proces- cycle
  Diagram
  Definition
  Imaginairy Power
  2x12 Closes, 12 Royces, 100 Poses
  360° (Degrees), 60' (Minutes), 60" (Seconds) 
  Items of a collection
  Macro (Sidecode)
  Symbol

 

  Dit zêin Lidworen geweest, die vlakvoor Naamworen met alle Bêivoegsels komen te staan.
  Dit zêin grêipdare, of slechts noemdare, perzolagen, dingen, of zaken.
  Dit is een enkel naamwoor, dat Levent, of Nietlevent, is.
  Dit zêin vele perzolagen, dingen of zaken, of namen, tegelêik.
  Deze zêin vervangsels voor een Naamwoor, of Naam, dat eerder in de zin genoemt is.

  Dit is det Daatkrachtige, of det Dagdievieve (Actieve), deel in de zin.
  Dit is det Daatwoor in zein Enkelvoudige - Daatwoorvorm.
  Dit is det Meervoudige Daatwoor.
  Ik- Daatsvorm
  Hêi Daatsvorm
  Dit is det Daatwoor, dat door det Reinstwisselene Naamwoor gericht wort.
  Dit Daatwoor is det Helpende daatwoor
  Dit is det Daatwoor in zein EN- Daatwoorvorm.
  Dit zêin zacher Daatworen toegevoegde woren, of voor Bêivoegsels, die eigenschappen geven aan det woor.
  Deze Daatworen, krêigen een Bêivoegdare daatsvorm erachter.
  Dit is det Hulpwoor, dat gaat over biets, dat nog bezig is, want "Worden" heet det Huidige wîes.  Vergelêikers reinstigen op -ER, of -ST, wat de betere, of beste, keuze vormen zêin van Bêivoegsels, of Bêiworen.
  Dit zêin liefhebbers, die een woor als gelieft, en een perzolaag als vlakbêi gewenst, noemen.
  Zêi staan voor Naamworen als vonkzie aanduider, en zêin soms een voorstuk van een Daatwoor.
  Dit zêin Wendingen, Bronmeldingen, Rechtzettingen, of Versterkingen, in de zin.


  Er zêin 4 verschillende soorten Zinsdelen: Zie de Taalpeorie pagingná

  Naast Onderwerp, Bezittend Voorwerp, en Ondergaand Voorwerp, zêin er nog 9.
  Det Diedagveve stuk omvat alle Daatworen met alle Beidaatworen.
  Deze staan vaak als Bêizin tussen kommaas in de zin.
  Ze beginnen met een Zyuuwoor, zoals: In, Op, Bêi, Om, Enzovoort.

 

  Dit is een Pompyoeter middel, waar er in toetaal 72 Zooiwîezen van zêin.
  Dit is een missie, die veel werkteit kost om te maken, en bêi de teit te hauden.

  Dit is det woor wat aangeeft, wat je zacher een getel noemt, om aan te duiden wat det getel uitbeelt.
  Dit zêin Beivoegsels, met -Schein eraan vaatsgeschreven, waartoer ze Naamworen worden.
  Dit is een Hierdagende Schaal, wat behoort te gaan tussen 0, en 100, van de Telnaam (Eenheit).
  Dit is een Duigse Schaal, met 12 waardes van 1 tot en met 12 van schein Elkvlamziet.

  Dit is een Vaatse Schaal, die konstant moet zêin om de Hierdagende of Duigse Schaal te kunnen meten.
  Deze Alvaatse Schaal staat voor det prorest, waar det bêibehorene Albruikdare middel op gebazeert is.

  Dit is een Menigschein, zoals een Plak Kaas, of een Mok Koffie, of een Scheut gemalen koffiebonen.
  Dit zêin woren, die wel een Menigschein zêin, maar zonder eenduidig aantel.


  
Vaste en Alvaste Schalen\ Deunsoorten (NL\ ES)

1. Schemaa
2. Ritme
3. Brug
4. Refrein
5. Afwisseling
6. Katalogiezering
7. Skriening
8. Kadans
9. Verhaal
10. Uitdrukking
11. Beindrukking
12. Koncentrering

Wals\ Tango
Serenade\ Samba
Smartlap\ Cha Cha Cha
Disco\ Flamenco
Rock\ Salsa
Bloez\ Merenge
Ballade\ Funk
Fanfare\ Klassiekó
Soul\ Punk
Pop\ Escallatiek
Jazz\ Be Bop
Repsodie\ Reghæ

 

Muzikale Taal

Klanken
Geluiden
Toon (7 Tonen in 1 Oktaaf)
Halve Toon (-1Zo9) (12 Halve Toon in 1 Oktaaf)
Akkoort (-1Zo10
Toonsprong (-1Zo11)

Toon Stemming (6Zo1)
Bespeeldare Têinen
Timbre

Maatheling (0Zo12) Meervast
Maatreik (3Zo12)
Netvoormaat (6Zo11)
Maat (6Zo12)
Kenmaatreik (7Zo12)
Spitsemaat (8Zo12)
Maatwerk (9Zo12)
Vaakeigenmaat (12Zo12)
Weide Maat (13Zo4)
Stapbuittendemaat (13Zo10)
SprongIndemaat (13Zo11)
Welmaat (15Zo12)
Maatvol (16Zo12)
Allemaats (17Zo12)
Sinkopisch spel (18Zo12)
Wedermaat (21Zo12)
Terugwaartsmaat (24Zo12)
Namaat (27Zo12)
Overniewmaat (30Zo12)

 

Maathaudene Schalen

Maathaudentheit (19Zo4)
Opmaathaudentheit (19Zo5)

Alvaatse Schalen in Deunsoorten

1. Schemaa
2. Leitme
3. Brug
4. Herfraai
5. Afwisseling
6. Syaloviezering
7. Skriening
8. Gadansmaat
9. Verhaal
10. Uitdrukking
11. Indruk
12. Koncentrering

Malle Deun\ Tanghoo
Zeergoeienabêie\ Sambaa
Smartlach\ Tsyaa Tsyaa Tsyaa
Kuskoor Vlaflip
Broksyoo\ Ikzalze
Droef\ Ergenge
Dansplatie\ Vonkie
Vanvare\ Klassiekó
Hazoon\ Dzyunkie
Pop\ Desmoschallie
Dyez\ Bie Bob
Repzoalsdie\ Reghæ

 

Muziekale Taal

Klanken
Geluiden
Teun (7 Teunen in 1 Oktaaf)
Têin (-1Zo9) (12 Têinen in 1 Oktaaf)
Vaksoort (-1Zo10)
Têinsprong (-1Zo11)

Teunhoogte (7Zo1)
Teunbereik (7Zo3)
Zangklank (7Zo12)

Maatheling (0Zo12) ,Meervast
Maatreik (3Zo12)
Vlakvoormaat (6Zo11)
Maat (6Zo12)
Kenmaatreik (7Zo12)
Spitsemaat (8Zo12)
Maatwerk (9Zo12)
Wedermaat (12Zo12)
Goede Maat (13Zo4)
StapUitdemaat (13Zo10)
Sprongindemaat (13Zo11)
Koormaat (13Zo12)
Welmaat (16Zo12)
Nietdemaat spel (17Zo12)
Maatvol (19Zo12)
Allemaats (21Zo12)
Tegenmaat (18Zo12)
Namaat (27Zo12)
Overniewmaat (30Zo12)

 

Duigse Schalen met Maat

Maathaudentschein (17Zo4)
Opmaathaudentschein (17Zo3)

Al. Pres. quantities at the Tunesorts

1. Scheme
2. Rhythm
3. Cadans
4. Refrein
5. Switching
6. Catalogisation
7. Screening
8. Bridge
9. Apparentmove
10. Expression
11. Impression
12. Concentration

Wals\ Tango
Serenade\ Samba
Drag tune\ Cha Cha Cha
Disco\ Flamenco
Rock\ Salsa
Blues\ Merenge
Ballade\ Funk
Fanfare\ Classical
Soul\ Punk
Pop\ Escallatiek
Jazz\ Be Bop
Rapsody\ Reggæ

 

Musical language

Vocals
Sounds
Tone (7 Tones in 1 Octave)
Tyne (12 Tynes in 1 Octave)
Chord
Tynejump

Tonepitch (6Zo1)
Tonereach (6Zo2)
Voicesound (6Zo4)

Beatwholing (6Zo12)
Beatrich (6Zo12)
Upbeat (6Zo11)
Beat (6Zo12)

 

Beatkeeping Measures

Beatkeepability (17Zo4)
Upbeatkeepability (17Zo5)