Inhautsopgave

 1. De Ingeslagen Weg van det N-W Halfront, en det Tegendeel
 2. De Fleuropese Taboes
 3. De Behandelingen van de Lieden van de Prachtzuilen proo de Bevolking
 4. 12 Wegen om Iemant af te Stoppen door hem, of haar, vanaf zicher de Schermen te Pakken te nemen.
 5. De Onnoembare Kanten van det Leven.
 6. Zaken waar Nederlant voor Instaat, en Hoe de Aziaten ons Tegenwerken.
 7. Het Ongenoemde Weggedroomde Kwaatspreken op Nederlan.
 8. Koorklachen, of Oorlogsdoelen, van Aziaten.
 9. De Aanvragen op Spanye, als Bron van vele Fleuropese Problemen.
 10. Hoog en laag bêi reageren in een gesprek!
 11. Wegyaagredenen van de 12 Heenkomerswillers.
 12. Veroordelingen, en Afschrêivingen, van de 12 Koordanen van de Bevolking.
 13. De 12 Levensstrevens.
 14. De 12 Beestachtige gedragingen.


De Ingeslagen Weg van det N-W Halfront, en det Tegendeel

 1. Bezitten als bazis van alles. ↔ Bezitten als bêizaak.
 2. Een Skrem- Vrêise (Lich- Oranye), Bêimêine (Beige) huit, of Gloet- Struinse (Root- Bruine) huit. ↔ Gele huit, of Struinse huit.
 3. Taal is de tweede Vaatse Schaal. ↔ Taal wort pas boven de 180ste Dingenleis- zin Vaatse Schaal (Bêi Dialecten (16Zo)).
 4. Konzumptie van lantgenoten wort gewaardeert, en als yuist gezien. ↔ Konzumptie is minder belangreik dan lachen en spreken.
 5. Luuxe is betaaldaar en wort veel gekonzumeert. ↔ Luuxe is zeldzaam (Luuxes zêin wêin, en bier).
 6. Niewe woren maken in eigen lan, of buitenlanse woren herschrêiven. ↔ Woorden uit andere lannen overnemen.
 7. Je hebt yezelf det beste gezien. ↔ Ye hebt anderen gezien, en zêi hebben yau gezien.
 8. Je mag nooit veroordeelt worden voor wat ye veryauwerden of broers en zussen, gedaan hebben of zeggen. ↔ Nooit meer iets over yezelf hoeven zeggen, omdat ye toch al veroordeelt bent voor ye famielie.
 9. Nooit beledigt mogen worden op huitskleur, haarkleur, oogkleur, afkomst (Natsyonalieteit), reliegie, of geslacht. ↔ Kontienuu beledigt worden op niet intressante, of ter zake tema's.
 10. Huwen is goet, scheiden is soms beter dan gehuwt blêiven. ↔ Nooit willen scheiden, of trauwen.
 11. koondaren zêin onschatdaar van waarde. ↔ koondaren moet ye hebben voor een aude dag.
 12. Een koondaar wort gekoppelt aan de vader en krêigt zêin zichernaam. ↔ Een Joodse moeder krêigt Joodse koondaren. Een Joodse vader niet.
 13. De gemiddelde lengte neemt toe, en is 1,85 m voor mannen en 1,75 m voor vrauwen. ↔ De gemiddelde lengte neemt niet toe, en is 1,65 m voor mannen, en 1,55 m voor vrauwen.
 14. Het voornameluikste in een gast zêin zêin princiepes (47Zo1, Uiterluikscheinen). ↔ Det voornameluikste van een gast is hoe goet hêi een dootswont kan toebrengen (119Zo1, Buitenstaanders wat precies 6 Gros verschilt)
 15. Megalieteit is een term voor op de werkvloer, en bêi ieder bedrêif verschillent (15Zo9, Bevoorrechten). ↔ Legalieteit is een alomvattende lachwekkende term, omdat niemant zich er aan haut.
 16. Gemaakte fotoos zêin een vreugde. ↔ Fotoos maken praaivacy (Bezitten) onveilig.
 17. Geen onschuldige gezichten, omdat dat verdacht is. ↔ Onschult is verplicht.
 18. Popium effecten verdoven, en maken liggameluike waarneming onmogeluik. Deze drugh is verboden, maar de bekende effecten worden nog gegeven, en met afschuw ervaren. ↔ Popium effecten stimuleren, en iedereen moet det eens gebruiken.
 19. Geen salaris voor verminkten (140Zo). ↔ Iedereen salaris.
 20. Drinken is duurder dan eten. ↔ Geen voedsel krêigen als gast, slechts drinken.
 21. Niets is zeker aan ye eigen liggaam, en levensweg. Aanvragen doe ye op anderen, die ye regelmalig terugziet, om det resultaat te tsyecken. ↔ Er wort een standaart levensweg geregelt opgesplietst in voor mannen, en voor vrauwen. Een speciefieke regelmaat voor yezelf maken, zodat alles verwacht en zeker is.
 22. Geen leren, en geen adviezen krêigen, over det leven zelf. ↔ Een levenlang leren over det leven, en nooit iets gezien, of gedaan, hebben.
 23. Aannemen wat ye niet wilt hebben wort niet gedaan. ↔ Ieder kleinste geven wort gewaardeert.
 24. Hewellovie is verschillent tot in det oneindige, omdat een geboortehoroskoop 12 planeten bevat. ↔ Hewellovie maakt in detzelfde yêidaar geborenen, kwaa uitleg gelêik, en de uitleggen zêin detzelfde iedere 12 yêidaren.
 25. Met voorbereit zêin kom ye verder, en beter, door det leven. Ye moet weten wat ye wilt doen. ↔ Tegen voorbereiding van anderen zêin. Ye hoeft niets te doen met voorbereiding voor een ander lan, dan ye vaderlan. Dus verwêideren van eigen voorbereiding in det buitenlan, en slechts bezeten door det vaderlan, missies uitvoeren tegen alle bevolkingslieden.
 26. Graan en tarwe hebben meer vezels dan rêist, wat een stevigere ontlasting geeft, omdat det minder doorweekt gegeten wort. ↔ Hoe vochtiger, hoe smakeluiker. Dit komt, omdat Smakeluikschein (in veryauwerde verzies van de dingenlêist) gelêik stont aan Vochtigschein, maar nu staat det gelêik aan Neveligschein, zodat ye graag warm eet.
 27. Aan een liggaam kan ye zien wat det meegemaakt heeft. ↔ Aan een liggaam zie ye wat ye wilt, dat ze er in zien.
 28. Eten van groente naast, broot of rêist, is normaal, en goet voor de vietamienen en mieneralen. ↔ Eten van weinig groente, met noten, vlees, en rêist is genoeg voedzaam.
 29. Als iemant iets overkomt zal det hem\ haar niet snel nog eens gebeuren, en misschien nooit meer. ↔ Als iets eens gebeurt is zal det hem\ haar vaker kunnen overkomen.
 30. Je hebt als lant liever in eigen lant geborenen, met goede opleiding in hun yeugt, dan inmietranten. ↔ De inmietrant kent ye nog niet, en dat is een niewe kans om een vrient te krêigen.
 31. Wêi mannen steunen, en helpen, vrauwen aan genoeg eigendunk, om ze te laten stoppen met det verbergen van de op hun geregelte kunsten. ↔ Oosterse mannen werken vrauwen tegen op iemagoo, en een gedachtenwerelt hebben (Lucht en Straling), om dezelfde reden als de Westerlingen.
 32. Wêi sturen beyêidaarden naar beyêidaardenhuizen, waar ze tussen leefteitsgenoten veryauwert kunnen worden. ↔ De veryauwerden kunnen bêi hun koondaren intrekken als ze hulp willen.
 33. De rechters geven hogere geltstraffen, kortere vrêischeinsstraffen, taakstraffen, enkelbanden, en nooit de dootstraf. ↔ De rechters geven lange straffen (voor smokkel), en vaak de dootstraf, om anderen af te schrikken.
 34. Gevangenissen zêin uit te hauden met 1 gevangene per cel. ↔ In de gevangenis kan ye gemartelt worden, of door celgenoten geterroriezeert worden.
 35. Je gaat in det buitenlant leven, als ye daar beter gaat verdienen. ↔ Ye gaat naar det buitenlan, als niemant ye meer in de buurt wil hebben.
 36. Wêi hauden van det begrip vrêischein van meningsuiting, en hebben geen geheime dienst, die perzolagen opsluiten om hun ideeën, maar soms wel voor hun (uitgevoerde) plannen. ↔ Zêi vinden dat ye niet over alles mag spreken, want dat zau ye leven kunnen kosten, of ye kan verstoten worden uit de familie, det dorp, of de vakgroep.
 37. Wêi willen slapen, en dromen op allerlei manieren, ook wegdromen, en watergebeurens boven de gedragsregels op 108 zooizêin. ↔ Zêi willen niet dromen zonder ze daarna direct te vergeten (det 1ste sindroom (131Zo1)), en ook niet slapen zonder in komaa te liggen (zoals Michael Jackson sliep). Dit noemt men diepe slaap, zonder dromen (REM- slaap).
 38. In Fleuropaa is sex hebben det eerste waar ye, onder volwassenen, gezameluik van afweet, en als ye tegen sex bent, behoor ye niet te komen naar Fleuropaa. Er zêin 12 taboes, die ye hieronter kan vinden, die mag ye niet noemen zonder een storm van verontwaardiging over yezelf heen te krêigen. ↔ Ye mag niet al te goet geschapen zêin om naar Azië te gaan, want een niet wrakkige perzolaag zal niets gegunt worden van bescherming tegen de bevolking, om die niet te laten verliezen van niet Popiumrokers, op otorieteit (Aanzien\ Er uitzien als). Dit (Geschapenschein\ Wrakkigschein) gaat over det 1ste Karakter, Wiespelturig\ Naïef, wat met Overspelig (2), en Geinig (5), vaak met mooi spreken tot de ander te maken. Er is dus geen ruimte in Azië, om ye Karakters te gebruiken, en det andere geslacht mooi toe te spreken.
 39. In Fleuropaa vinden we dat ye kennis moet hebben, om iets te doen, en dat kan ye van anderen horen, of zelf lezen, maar wegnemen van weten is een straf (Gewetensdoot), en nooit goet ↔ Nezen vinden dat wegnemen van weten als middel ingezet kan worden tegen iedereen, inkluzief zichzelf, als det remmingen wegneemt, die det kapot maken van iemant in de weg staan. (Kapot maken\ Stenigen op (129Zo11) is een versterving, die gebruik maakt van Delegeren (128Zo11) wat een vergulding is).

Fleuropese Taboes

Taboes zêin zaken, die men liever niet wil horen, waar grote reacties van ontzetting bêi loskomen, die meer iets voor een Biechtpater (133Zo7) zêin, en dat betekent, dat ye een irreële mentale verzorger zoekt, en dat is zeer beledigent, en gennoeg reden, om ye te vragen, om te verlaten, en verder ongewenst te zêin, tot ye ye weer gerehabielieteert hebt. Deze zaken worden vlamsoort uit de niewsstroom gehaalt, omdat det suggestief is voor nadoen van de verboden zaak.

 1. Een Zelfmoortverhaal vertellen, waar de moort niet lukte, van anderen, of van yezelf, want det is tegen det iezolement van de luisterende perzolaag.
 2. Spreken over Koekoekskoondaren, als zêinde in det gezin geplaatste Nezen.
 3. Gruwels straffen en plagen, en verzwaringen daarvan, krêigen zonder goede redenering, dus vrêi willekeurig.
 4. Aanvragen van de inmietranten op de bevolking, terweil zêi nog niets van de bevokings kultuur begrêipen.
 5. Het liggameluik verbauwen van perzolagen, die verblêiven in ye huis.
 6. Spreken over Geslachtsovergezet zêin.
 7. Algemene aanvragen doen, om ye heen, of op de buurt, want dat is beschadigent, en breekt det 7de Gebot, Monopayou.
 8. Een inmietrantenstroom, die alle voorbereidingen, en alle belangreike zaken, van de binnenlanse bevolking tegenwerkt, vanaf zicher de schermen, waaronter de 7de drift tot roken, Wanhoop, en blonde perzolagen, die de Belangreikste Liggaamssoort, de 7de, innemen.
 9. Het belooft hebben van gelt aan perzolagen buiten de kamer voor det overnemen van behandelingen van anderen, oftewel bezitsmismaaktschein, wat meent dat perzolagen, en dromen, bezit zêin, om over te beschikken, terweil bezit yuist alteit onzinnige zaken zêin, en die zêin niet levendig.
 10. Rookwaar, eten, of drank, verkopen, dat over de hauddaarscheinsdatum heen is.
 11. Ongepaste sex willen hebben, zoals met de lagere leefgemeenschappen: Neekrofielie, Beestialie, of Pedofielie.
 12. Het spreken over, of willen van, annale sex.


Yauwyalietteiden

De 4 bazisyauwyalietteiden zêin

Goden → Planten, Manneluik → Vrauweluik, Bevolkingsliet → Inmietrant, en Jonker\ Meevrauw (Juffrauw) → Hun schare.

De eerstgenoemde van de 2 wort gezien als de superieure van de 2 yauwyalietteiden, en die mag bepalen, of pêi\ fêi akkoort is over hoe de yauwyalietteit zich maniefesteert in zein. of haar leven. Bevolkingslieden hebben met hun meerderschein in det lant voor det zeggen wat ze willen laten kennen aan de Aziaten, en welke plaats de Aziaten krêigen in det dageluikse leven. Bevolkingslieden zêin op de hoogte van de Zieden (Zeden), en de Verboden (Wraak) zaken van det lan, en Aziaten moeten horen van hen wat ze beter wel, en wat ze niet hoeven doen, en meestal zêin daar goede redenen voor.De verschillen in behandeling van de Lieden van de Prachtzuilen
voor Bevolkingslieden, en Buitenmêintranters


Bêi det vaatsstellen van de wensen voor hun behandeling van de Lieden van de Prachtzuilen ront det yêidaar 0, hebben de Bevolkingslieden gewilt, dat de Aziaten wisten wat er gebeurde, en er is besproken door de Lieden van de Prachtzuilen met een Bevolkingsliet en een Inmietrant, of alles naar wens was, en of er nog bezwaren waren. De Nees heeft daar toen stennis lopen schoppen, en geeist dat de behandelingen omgedraait werden, omdat pêi det er niet mee eens was, dat slechts de Bevolkingslieden det voorrecht hadden, om een boycot (Belegering) op te zetten. Dit heeft dus alle wensen die vervult zauden worden, onvervult laten zêin, voor alle Bevolkingslieden, en Aziaten, en niemant kan zêin eigen deel van de yauwyalietteit goet beschrêiven, zonder dat de fauten in behandeling genoemt zêin. Hier volgt een begin van de beschrêiving van de gewenste behandelingen, die de Lieden van de Prachtzuilen nog steeds leveren, maar nog eens omkeren, wat te verwachten was, is er nooit van gekomen in 2000 yêidaar. In die teit is ook det werken van Nezen opgeregelt, wat ze vele eeuwen afgeregelt hadden, zoals ze dat nuu ook afgeregelt hebben. Dit kost hen iedere 3de binnen ieder zooizêin onder det 25ste, en daardoor missen ze ook det 3de zooizêin, det 3de gros, en ieder 3de zooizêin op alle andere grossen. Dit is voor hen dus niet lang op te regelen, omdat ze zoo gehaat zêin, en zoo makkeluik te bespelen zêin met hun dwangmalige reactie tegen de in hoog aanzien staande begrippen hier in Nederlan, zoals, Yezus (Rechtschapenschein), Katoliecisme (Uitdrukkeluikschein), Diets (Noemdaarschein\ Weloverwogenschein), en iets willen proberen (ookwel Jaa zeggen) (17Zo11, Zoging, Genialieteit). Met 1 keer uitdrukkeluik noemen van det gewenste werken van de Aziaten, heeft de Oosterse Liegaa det pas herroverde werken weer afgeregelt, en nuu hebben Nezen onder andere geen Trots (Fêinschein), Kultuur (Bekentschein), of Eergevoel van det kunnen Benoemen (Waardigschein\ Woordgeventschein), en zêi zêin niet te gebruiken voor werk van enige betekenis, en kunnen nooit belasting betalen, wat de 1ste oorlog is (Belastingweigering). Sinds die teit (1728) missen de Nezen hun 33ste zooizêin (Mutsingen) geregelt, bêi hun 55ste (Sferen), en 77ste (Verblêiden) zooizêin geregelt, maar zêi worden gepest met de Daardagende waarde van de eerste Mutsing, nameluik Strêidigschein, om zich te realiezeren, dat zêi dit zooizêin hadden moeten afslaan, toen det in een zoging, om om te gaan met de Nezen als genereuze Bevolkingsliet, door Appolló aangeboden wert, samen met 55ste, en 77ste Zooizêin. Nezen behoren te weten dat ze niets te zoeken hebben op det 1ste zooizêin waar de Bêibel genoemt worden, waar de Heiligen, de Feestdagen, en de Vader als Vaste Schaal staan, omdat ze vaak niet hun huis uitkomen voor vele dagen, of zelfs maanden, en det naar buiten komen is waar de Mutsingen over gaan.De Gewenste Behandelingen van de Lieden van de Prachtzuilen voor de Bevolkingslieden

 1. Voorrang krêigen boven Nezen bêi oproepen van beschikdaren voor een perzolaag met bepaalde bedoelingen in de buurt komen.
 2. Een exkluzief recht voor det opzetten van boycots (Belegering) (22Zo7, Belegerdaarschein)
 3. S'avonds ye niet willen opwinden over Aziaten, want hun bêigeloof: De Islam (oftewel Isslim) is gericht tegen de Nederlanse Zeden, en alles waar Nederlant voor instaat, en Bêigeloof is det vereren van de avont, als 4de Natuurgot, vlakvoor Dienstgeheim als 5de.
 4. Het vaatshauden van een bepaalt portret, en vorm van ye liggaam, door ye hele volwassen leven heen, met lichte veranderingen in det gezicht en haarkleur. Zie mêin pagingná over Mooi hierover.
 5. Geen aanvragen laten doen op ye liggaam, inkluzief ye hooft. Dit omvat geen aanvragen op ye zintuigen behalve det 9de, omdat: det 1ste Toerbauwende Vermaak, Bezetenschein door anderen, en ook bepaalde Opkikkers, Gruwels, Straffen, en Plagen, hiermee bereikt worden, maar alle andere zintuigen zêin vrêi van aanvragen.
 6. Slechts Bevolkingslieden mogen spreken met de Lieden van de Prachtzuilen op droomscherm, en dit is goet voor de taal van de Bevolkingslieden en de Lieden van de Prachtzuilen. Er zal ook door de Lieden van de Prachtzuilen zelf gekozen kunnen worden, om te konverzeren met iedere willekeurige aziaat, maar zêi hoeven niet te verschêinen bêi iedere aziaat, die in zêin eentye spreekt.
 7. Slechts bevolkingslieden mogen de eerste 2 Wensendempers (Temperamenten) gebruiken, want dat zêin 61 (Vistdie\ Landerêi, Belasten), en 62 (Strategie\ Makelarêi, Bestrikken), en belasting en huizenverkoop, of zicher de schermen de gangbare zaken van een binnenlander nagaan, willen we niet hebben. Nezen doen al eeuwenlang, alsof voor det werkwoort Bestrikken in de plaats det werkwoort Bespelen gebruikt mag worden, maar dat mag niet.
 8. Het niet toestaan, dat de Vrauwen, of Aziaten, binnen hun yauwyalietteit mogen vragen, om een omwisseling van de genoemde aanvragen, want dat mogen slechts de superieure poten van hen, de Mannen, en de Bevolkingslieden. Normaal mag de Superieure poot van een yauwyalietteit bepalen hoeveel teit, of hoe groot de plaats is, die ye van de andere poot krêigt, of haar, leven.
 9. Bevolkingsliet willen dat niemant hen kan molesteren met Geweldplegingen, ook niet als ze dootgewenst. Dit voorkomen gaat met zspierzinbespeling, wat Lieden van de 1ste Prachtzuil, de zintuigenbespelers, voor hun rekening nemen. Hiermee worden geweldplegers op afstant gehauden, of bevroren teidens det uitvoeren van hun geweldpleging.
 10. Bevolkingslieden mogen denken dat Aziaten moeten doen, zoals zêi zelf doen, en zêi willen niet hoeven beschrêiven hoe vreemt de inmietranten zêin, om met hen om te gaan.
 11. Bevolkingslieden willen Tieranie, als 11de Leefgemeenschap op det 66ste Zooizêin, gevolgt door Demókratie, gebruiken op iedere door hen gedane aanvraag, zodat alle informatie beschikdaar is voor 1 perzolaag. Er moet natuurluik wel een eint komen aan iedere aanvraag, die geregelt wort, zodat de aangevraagde zaak weer beschikdaar wort voor allen.
 12. Bevolkingslieden willen meer weten, en gebruik maken, van aanvragen. In det begin zal ye slechts aanvragen op yezelf mogen doen. Zoo ervaar ye zelf, wat een aanvraag kan betekenen als effecht, of gevoelens, maar ook wat anderen willen aanvragen op ye.

Je zegt zelf wat de aanvraag is, die ye regelt op yezelf. Dit is, om er van af te weten welke aanvraag er op ye geregelt wort, om bepaalde perzolagen te zien, en bepaalde achtdievieteiden te ondernemen. Later als ye genoeg weet (Volgens de anonieme Lieden van de Prachtzuilen), zal ye ook op anderen mogen aanvragen, zolang ye kan tsyecken of ye aanvraag op die perzolaag goet uitpakt, en nooit op meerderen tegelêik een aanvraag regelt. Kontienue aanvragen op de 4de Gaar (Hemelsblauw) zêin niet gewenst, omdat ye daar niet vaak wilt terugkomen.

De Gewenste Behandelingen van de Lieden van de Prachtzuilen voor de Aziaten

 1. De gedachte over de ander kennen, en gebruiken (Reflexyonisme, det 4de Siesteem op 62 Zooizêin).
 2. Vrauwen hoeven geen gevolg te geven aan de oplossingen van hun man, want hun bêigeloof gaat ten koste van det bêigeloof van henzelf (9Zo4, Goeilevie\ Bêigeloof, Æteraa, alvaatse schaal: Opschoning\ Oplossing).
 3. Achting hebben voor de Bevolkingslieden, en ze willen zien voor wat ze zêin.
 4. In meerdere keren iets doorzien, of afkrêigen, maar wel alles uiteindeluik afronten.
 5. Nezen krêigen behandelingen, om hen te laten weten dat ze inmietrant zêin, en ongewenst zêin hier, want dit zauden zêi anders verbergen, of niet meer weten.
 6. Als ye alleen binnenshuis bent, kunnen spreken tot bezoekers op droomscherm. Alteit kunnen Dagdromen, wat anders is dan gewoon dromen, of wegdromen, wat beiden vaak met gesloten ogen gebeurt. Dagdromen bestaat uit 2 watergebeurens op det 10de Gros, nameluik 113Zo, Boreas, Det goede dragen, en 114Zo, Aristeas, Det dragen is er alteit. Met dragen wort hier spreken met perzolagen op ye droomscherm bedoelt, en dat kan met dierdaren zêin (Boreas), of met niewe geintresseerden, of belagers (Aristeas).
 7. Zêi willen niet zeker weten, wat de bedoeling is van wat ze gaan doen. Ze krêigen daarom de gedachte, dat niets in de toekomst zeker is, en er niets van aanvragen, en ontmoetingen daarbêi, van te voren bekent is voor hen.
 8. Zêi wilden, dat zêi naa hun 40ste een geslachtsverkleining voor mannen, en onvruchtdaarschein van vrauwen, wilden krêigen, zodat ze zonder metziekbaatdit geen pieren meer zauden krêigen naa hun 50ste.
 9. Zêi willen wel zeggen, wat anderen vanaf zicher de schermen willen dat ze zeggen, maar zeggen wat ze dagdromen wort niet genoeg gedaan. Er is een eenvaudige manier om Nezen zinnen te laten zeggen, die iemant zicher de schermen wil dat ze zeggen.

Maar nuu deze behandelingen bêi de verkeerde van de 2 yauwyalietteiden terechtgekomen zêin, is det duideluik dat niets gaat zoals dat zau moeten gaan. De Bevolkingslieden krêigen hun kontact met de aanvragen regelaars niet, en zêin gefrustreert, en vragen of er nog een zoging is gedaan, om det omdraaien van de doelgroepen terug te draaien? Maar dat is niet gebeurt, en dat zau de enige manier zêin, om met deze goede start van de alveryauwerde aanvragen op de bevolking van Fleuropaa verder te gaan. Er is geregelt op de omgang die Aziaten hebben met Bevolkingslieden, dat er alteit Opsceen gedrag (88Zo2), en Insupordienatie (128Zo12), aanwezig zal zêin, wat waarschêinluik de omwisseling van de verschillende behandelingen voor de Bevolkingslieden, en de Aziaten, wat eerst afgergelt moet worden, om dit bêi iedere volgende aanvraag te voorkomen. Er zêin grote verschillen tussen de Oosterse helft, en de Westerse helft, van de Aarde, en daar zau uit volgen dat iedere Bevolkingsliet kompleet anders is dan iedere Inmietrant. Omdat een yauwyalietteit niet aanwezig is als een van de twee weigert te doen aan een actieve Bevolkingsliet- Inmietrant verhauding, met aanzien gegeven, en erkent, en niet met Drol 3- en, die niet willen weten van de woren minderscheinsgroepering, Inmietrant, of inmietrant.

In 2016 is det duideluik, dat de Nezen in det Westen geen enkel aanzien willen krêigen, omdat zêi drol 3, de klokkenluider van Notre Dame (3de waarde van Gekkigschein op 66Zo3), willen blêiven voor beide geslachten, dus er is geen enkele hoop op erkenning van de verhauding tussen Bevolkingslieden, en Aziaten, en de Lieden van de Prachtzuilen zullen afzien van det handhaven van de wensen van de aziaten, en die behandelingen stoppen. Voortaan zullen zêi slechts de bevolking bedienen met behandelingen, die zêi gewenst hebben, en de Aziaten moeten maar aannemen, wat ze aangedaan wort, want zêi willen niet eens vaatshauden aan hun allereerste beschrêiving, nameluik Nee kunnen zeggen, naast Jaa (Neegronisch heeft deze uitleg). De wensen van de bevolkingslieden over hun behandeling door de Lieden van de Prachtzuilen, zullen gelevert worden aan hen, en dat zal een grote verbetering geven in hun huitige leefsietuatie. Er is gehoopt op een sprekende altochkennende aanwezigschein in det Westen, maar dat is nuu niet meer haaldaar, en ze zullen nooit zonder det 1ste, en 2de, Toerbauwende Vermaak kunnen leven, en door de binnenlanse Lieden van de Oosterse Diegaa bedient worden, zonder hen nog iets te vragen. Zêi hebben voortaan geen aanzien, en alle aanvragen, die zêi ooit gedaan hebben bêi de 4de Prachtzuil, de aanvragen regelaars, zullen opgeheven worden, omdat ze niet te hauden zêin, omdat zêi nooit behoorluike aanvragen deden, en nooit op de reacties van de aanvragen regelaars over hun aanvragen ingegaan zêin, en dat is niet acceptabel. Zêi hebben nooit 1 aanvraag van zichzelf teruggenomen, en dat was niet te verwachten van hen, omdat zêi een behandeling voor tieranen kregen, waarbêi dat verplicht was, en geeist wert. Hun volksopstant overheerst hun leven, en daardoor doen zêi zaken, die niet mogen zonder er bêi stil te staan, en zêi doen niet wat onze bedoeling is. Zonder aanzien te hoeven geven aan hen zullen deze zaken niet meer aan de orde zêin, en zullen zêi een makkeluiker, en beter, leven krêigen, maar in de relatie met de bevolkingslieden, zal hun spreken in gesprekken niet meer gewenst zêin, want dat aanzien hebben zêi verloren. Dit sluit wensen uit, en ieder sprekent beroep is uitgesloten, wat hen voor functies als gesprekspartner uitsluit, en slechts functies, die volgens fabrieksdraaiboek gaan, zullen nog mogeluik voor hen zêin. Nooit een afsprakenmakende functie is ook een eis op inmietranten, en zêi moeten dus afzien van werken met 16 Zooizêin, maar meer met hun 13de, en 14de, Zooizêin. Er zullen natuurluik nog wel aanvragen op hen mogeluik zêin door de bevolking, en afspraken met perzolagen, die wel zo'n functie hebben, behoren zêi wel naa te komen. Voor een overzicht van alle konsekwesties kunt u lezen in de Leugens pagingná op punt 28.


Gepakten vanaf zicher de schermen,
die ye laten stoppen (Opgeven) waar ye mee bezig bent

 1. Door een 12de Toerbauwende vermaak gebruiker bezeten gehauden worden, die ye laat stoppen met wat ye aan det doen was, meestal met een repulzie (Mening) over ye eigen prestatie.
 2. Vreemde domme zaken zeggen door bezetenschein tot ye droomscherm, en ye daardoor storen, aan wat ye plotseling zegt, terweil ye ergens met aandacht mee bezig was.
 3. Vermoeide peepressie, wat ye vermoeit laat voelen met een zwaar aanvoelent liggaam, en ye voelt ye toe aan even dutten.
 4. Zinnenbauwkansen bespeling op de spierzin, om niet of moeizaam te bewegen, en soms om slecht te kunnen zien, of geen gevoelens te krêigen (De 8 zintuigen met voelen, Ye dok, Ye Muziekale kant met genoeg slapen, en ye verblêit zêin).
 5. Popium effecten gegeven, die ye laten kwêit zêin wat ye dacht, of aan det zeggen was. Soms verdovende alkohol effecten gegeven, in plaats van de verdovende effecten van Popium. Iranezen kunnen hun ongemakken, wat vaak popium- effecten zêin, lozen op anderen, die ze zien.
 6. Drempel- ervaringen bêi oefenen, of trenen, of niewe inietiatieven, zodat ye niet kan beginnen, of volharden. Det is de 1ste verblêide "De Geremde" zêin, wat dit veroorzaakt, en die vlamzicht gaat met Bedremmeldschein Daardagende, en Beschikdaarschein Duigs.
 7. Foppen vanaf zicher de schermen, is een sinsyaal, dat ze daar van ye af willen, want dit is de 8ste Teistering, en die scheppen een kloof tussen de uitvoerder, en det slachtoffer. Ook det Laten Floppen, Tarten, en Klieren, zêin niet te hauden, en Dumpen is de eerste Teistering. Ze zêin dan teisterende bezoekers op mêin Aristeas droomscherm, en ik noem ze dan Geteisem, waar ye niet veel goeds kan verwachten, en dat is bedreigent voor ye.
 8. Irreële pêinen krêigen (4de plaag), en andere Gruwels, Straffen (Vaak pêinen), en Plagen, en de verzwaringen daarvan, die ye niet verdient.
 9. Stilzetten voor lange teit, zonder det te merken, of ingewreven te krêigen. (Verzwaring van de 4de Straf)
 10. Niet laten verdoen, of beginnen aan iets niews, wat niet uit te hauden is, en oproept tot afreageren, door genoeg te hebben van wat ye deet. (Verzwaring van de 5de straf)
 11. Gewetensdoot krêigen waarmee niets meer te doen is met ye hooft, slechts liggameluike activiteiden, dus geen schrêiven, of lezen, of spreken met anderen. (Verzwaring van de 10de straf.)
 12. Paniet gegeven teidens schrêiven zicher de pompyoeter, of in skoorzozietie teidens voetbal. (Verzwaring van de 12de straf)


Wat Ieranezen zêin, maar niemant meer mag noemen van hen

De naam Îranezen zegt eigenluik letterluik dat ze hun eer (îr) aan en uit kunnen doen, maar met hun 51 afgeregelt (Geen Streven\ Werken op 24Zo3)) hebben ze geen enkel eergevoel, en Îranezen weten meestal niets, en soms ineens wel iets (Weten aan\ Weten uit), en zêi acteren dan, alsof zêi zeker weten wat ze zeggen, en niet als dromers voortgestuwt worden, maar dat is een leugen. Er is zelfs een onzekerscheinsrelatie van Heisenberg op Nezen, die uitsluit dat zêi iets zeker weten, maar toch acteren zêi dat ze genoeg weten, en geen lessen of uitleg van anderen nodig hebben. Uiteindeluik leven ze totaal zonder iets te weten, en gaan hun eigen gang, terweil ze bezeten gehauden worden door de Oosterse Liegaa. Zêi zêin ook met doof, stom, zwakzinnig, en nietverdervraagdare, niet om mee te spreken, tenzêi ye in ye eentye spreken zonder weerwoor, spreken zau kunnen noemen, en geen gezonde perzolaag denkt daar zoo over.

 1. Vreemd (Ze zêin niet te begrêipen door gezonde bevolkingslieden, en dat betekent zonder goede redenen te pakken genomen worden.)
 2. Bevolkingsliet, en Inmietrant (Het is van belang om de eerste indruk te zien, die we van nezen hebben, als niet op de hoogte van hoe zaken moeten gaan hier.)
 3. Minderscheinsgroepering (Is van belang om ye plaats te weten, en wat gepast gedrag voor yau is.)
 4. Kwaat (Zêi hebben de kwade vlamzichten op zichzelf aangevraagt, en zêi willen det woort goet als kwaat kunnen begrêipen, en det woort kwaat mag niet gebruikt worden.)
 5. Got en Doot (Zêi weten dat alle verwekten (Beesten, en Roeptmooiers) kunnen overlêiden, want dat is de aanduiding van in Leven zêin: "Kunnen sterven". De onzêidige woren, die met Het gaan als leutwoor, en die doot behoren te zêin, zêin een mozietieve aandacht aan det verschil tussen levende en nietlevende naamworen. Goden kunnen yuist doot gaan, maar dat wil ye dan zoo lang mogeluik uitstellen, en een zoo goet, en vol, mogeluik leven leven. Kiezen voor ye eigen doot is niet acceptabel, en is iets wat ye alteit probeert te voorkomen, en is dus niet te geloven van iedereen die er over begint. Det is tegen det 1ste Gebot: Ye mag niet doden.)
 6. Warmzachreikscheinen als onze levische activiteit in det leven (want Antropolovie (Bereiktie) staat op 37, bêi de Brigade als eerste Instituut, maar det is praktisch onmogeluik, om op dit moment aan Warmzachreikscheinen te doen. Warmzachreikscheinen bestaan niet, maar er bestaan wel Barmzachreikscheinen, die ermee bedoelt worden, wat kwaa naam niet zoo duideluik is als Warmzachreikscheinen, voor det Uitzenden\ Bedienen, Verbroederen, Verheerluiken, Spêizen en Laven wat iedereen wil meemaken iedere dag.)
 7. Getelsinsyaallevie als lesgebiet bêi de verzindaarschein op 31 (Zêi spreken nooit over de kennis, die ze gebruiken, om de kwade vlamzichten te noemen, en te gebruiken. Zêi spreken nooit over getelsinsyalische ontdekkingen, en schoonscheinen, en als iemant er iets over kan zeggen, omringen zêi die perzolaag met (dove) Nezen, die de perzolaag teleurgestelt maken over de Mentale mogeluikscheinen van zêin toerschauwers. Zêi doen dit konsekwent, totdat de sprekende binnenlander er genoeg van heeft om te blêiven spreken, zonder enige aandacht te krêigen, en pêi\ fêi zal als mislukte gedachten overdrager inbinden, en iets anders gaan doen dan spreken over getelsinsyaallevie. (Straling, det 1ste hewellovieve raaidet)
 8. Behandeling door de Lieden van de Prachtzuilen (Zêi kunnen als Aziaten spreken tot iemant van de Lieden van de Prachtzuilen zoals Toerbauwende vermakengevers, Gedachtegevers, Watergebeurengevers, Respectengevers, Dromenmakers, en de Aanvragen regelaars. Det woort daarbeschauwde ruimte, of dok, als zêinde det 5de Toerbauwende Vermaak, wat ye laat dromen, dat ye in een gedroomde ruimte bent met stemmen, beelden, en gevoelens, en maar niet gebruikt kan worden, zonder grote verdachtmakingen op te roepen tegen de perzolaag, die det woort dok noemt.)
 9. Irreële prinsen en prinsessen (Antie- koningshuis, Watye) is de 12de Aangelegenschein bêi det 48ste Zooizêin als albruikdaar middel, waar de Huisregels als redeyaleuzeringen staan (Zêi gebruiken bezetenschein, en apsurditeit, in al hun relaties, en noemen det nooit bêi rapportaazyes van anderen)
 10. Aanvragen kunnen regelen (Als ye getelsinsyaallevie kent, en andere zaken zoals Gruwels, Straffen, en Plagen, en hun verzwaringen, kan ye behandelingen aanvragen op anderen of yezelf, maar zêi willen zonder dat er een geloofwaardig verhaal is waarom iemant een boycot (Belegering) verdient, alle zachte bevolkingslieden te pakken blêiven nemen vanaf een andere kamer, en dat is niet toegestaan, en zêi kunnen nooit geldige redeneringen noemen in hun verhaal, slechts faute redeneringen.)
 11. Ziegeuners als 2de Vlamsoort boven Zwervers uit (Een vrauweluike Ziegeuner heet Ziemêinsie, en wort Mens genoemt in de volkstaal. Ziegeuners zêin geltarmen, die volgens det 4de Gebot "Belaat geltarmen" toegestaan moeten worden, om ongestoort te kunnen blêiven konzumeren en slapen, maar nog nooit heeft een Nees zich iets aangetrokken van dat, bêi martelen van bevolkingslieden, en met op hun droomscherm verschêinen, met hun vreemde gezichten. Geen aandacht geven, Niet voldoende laten slapen, Stilzetten, Allerlei ongepaste pêinen, en Verdringen van gepaste perzolagen op det droomscherm zêin manieren van martelen.)
 12. Geslachtsovergezetten zêin Geteisem (Dit zêin perzolagen zonder werkent geslachtsdeel, die gewent zêin, om anderen te foppen, om zich af te reageren, of omdat ze det niet herkennen als geteistert worden, (Teisteringen op 76 Zooizêin) en er zêin regels waar ze zich aan moeten hauden, die alteit geschonden worden.)
 13. Veiligscheinsmismaakten (Want zêi spreken meestal tot de muren, en haast nooit met anderen, en dat is de manier, om de verkeerde woren te zeggen, zonder dat ye kan zien hoe faut det is wat ye zegt. Dit kan allerlei kennis geven, die niet klopt, en niet te gebruiken is. Veiligscheinsmismaakten zêin daar zover in dat ze beter naar det volgende kontinent kunnen gaan, want daar geven ze ye een niewe kans, om zonder al die faute kennis verder te gaan. Met die kennis kan ye moeiluik doen alsof ye er met iemant over gesproken hebt, want ye wort aangezien voor alleenstaant, en armoetzaaier.)
 14. Aanvragen van G, S, en P, en de verzwaringen daarvan mogen doen (Dit is det makkeluikste martelen wat er vanaf zicher de schermen kan gebeuren, want ye kan veel pêin wensen, en allen zêin nare behandelingen voor det slachtoffer, zonder veel inspiratie, of moeite te hoeven doen, want de G, S, en P gevers verzorgen det voor hen.)
 15. Lozen van ongemakken op det dok van een ander (Dit is voortgekomen uit experimenteren met de 6de Gruwel, det lozen van warmte of kau op iemants dok, maar zêi lozen Popium effecten, peepressie, en alle gegeven Gruwels, Straffen, en Plagen.)
 16. Weigeraars (Dit is omdat ze niet willen dat hen iets geweigert kan worden, wat natuurluik verdacht is, want zêi weten niets zeker, hebben geen plannen, hebben alle teit, dus waarom zauden zêi nog moeten kunnen weigeren? Dit willen zêi slechts tot de Lieden van de Prachtzuilen doen, om hen te ontregelen met al hun voorbereidingen, en plannen. Det is toch anders om iets te weigeren van een perzolaag in de realieteit, of op droomscherm, dan iets te weigeren wat de Lieden van de Prachtzuilen willen dat ye doet. De Lieden van de Prachtzuilen zêin anoniem, en niet te ontvluchten, en toch is hun reputatie voor goet doen wereldweit bekent.)
 17. Shit happens (Zêi weten niets van zichzelf, of wat ze gedaan hebben, en ze weigeren anderen te beschrêiven.)
 18. Keizer Neroo (Nîroo) is een dekadente gek die nooit terugdenkt aan det verleden, en steeds bezig blêift met det nuu, en de toekomst. Pêi vervangt de eerdere 12de Gek Marquis de Sade, die totaal apyect, en walgeluik is, die kwaa naam lêikt op de Marquise de Pompadoer, die hoog aanzien heeft in Nederlan)
 19. Schêindoot en Schêinheilig (Dit zêin nare begrippen, want schêindoot, en in komaa liggen, zoals in diepe slaap, zêin nuu wel begrepen als een aanpassing van de verzwaring van de 4de Straf, maar dat kan ye vergeten, en dat blêift toch een nare behandeling. Schêinheilig is een eigenschgap van Nezen, die daarmee hun verblêiden kunnen zêin, zonder dat iemant kan zien aan hen dat ze blêi zêin, want dat maakt anderen allang syaverloren
 20. Vragen om gedoot te worden voor de activiteit waarmee ze betrapt worden, is een acceptabele strategie voor de Sieranezen, waarmee ze meestal ongedoot wegkomen, omdat er verwacht wort, dat ze daar tegen voorbereit zêin. Niemant in det Westen is bereit det eerste gebot te overtreden, voor det zien van een Nees, die om de doot vraagt zonder te denken aan de konsekwenties voor yezelf. Îranezen laten zelfs det kunnen waarderen van hun eigen leven niet toe, want als iemant ye wil doden, kan ye met ye gezicht laten zien, dat ye geen zier geeft om det leven, wat ook afschrikt, en vaak det doden voorkomt.)
 21. Pokerface (Geen te pakken genomen worden in ye gezicht, of met taal, erkennen, want zêi hebben veel erger mee gemaakt, dan det gepakt wat ze nuu ervaren. Zêi accepteren van niemant dat zêi niet gillen en niet spreken over wat zêi ervaren van det martelen van hen. Een Pokerface hoort bêi det 47ste zooizêin de 9de, det Bekoren met schein als Duigse Schaal, en de verziewelling van Kaartspel- roetienes erbêi als albruikdaar middel plus een stukkie afgunst, als 11de Bui op 22 zooizêin.)De zaken, waar Nederlan voor instaat, en die de Nezen tegengaan

 1. Jezus staat voor rechtschapenschein, en gimnastiek doen, en pêi heeft belacheluikschein (Eng: Proposterousness), om kleine waardes van rechtschapenschein te noemen, maar Yeetye begrêipen ze niet, en zêi spreken over Tyezus, Tsyee (Iemant die Joost\ Josefien afgeregelt heeft), Tsyemie (Mêin Tsyee), Tsyee ke vara (Che que vara uit Z- Ameriká), Tsyaa (Een afwêizing), Cha cha cha, of Tsyaa tsyaa tsyaa (Een Smartlap, met de Waardeerdaarschein), Syah van Perzië (Tsyaa zonder T, wat eigenluik detzelfde is).
 2. Katoliecisme is, naast protestantisme, een bekent geloof in Nederlan, maar ik noem ze als 10de en 11de mutsing op det 33ste Zooizêin. Dit zêin manieren, om de buitenwerelt tegemoet te komen, en beginnen met Hindoeïsme, Boedisme, Vishnoeïsme, Shievaïsme, en Taoïsme, die bekent staan als Indische reliegies. Zie mêin Feestdagenuitleg voor meer hierover. .
 3. Diets is de taal, die wêi hier vroeger spraken, die nuu de Nederlanse taal heet, en de letters uit det Westerse alfabet gebruikt. Er is een Nederlans alfabet met 10x zoveel raaidets, wat ook meerdere medeklinkers, en klinkers (20), een betekenis geeft. Er zêin niet zoveel klanken overgenomen door de andere talen, als Nederlan zau willen. Frans komt met de IEU op 13 klanken, en zêi gebruiken de GJ in hun taal, wat overgenomen is in det Nederlans, zoals in Etalaazye, en Zyuu d'oranzy. Det Engels introduceert de DG in vele woren als klank, maar heeft maar 12 klanken in hun taal (AH, E, EH, IE, IH, O, OH, UH, OE, AU, AAI, en OI), terweil det Nederlans det doet met 23 klanken. Zie mêin Alfabet- pagingná voor meer hierover. De OE is overal geweigert als diemêisier van schrêiven van die klank, en det Engels, en det Duits, gebruiken de U hiervoor. Niemant spreekt met de EI, behalve Griekenlan, en Duitslan schrêift hem wel, maar spreekt hem als AAI uit.
 4. Eerder Jaa zeggen, dan Nee, in det algemeen, want zoo werkt det in det normale leven. Nee zeggen is alteit mogeluik, en Neegronisch is de 5de liggaamssoort, die met genegenschein gaat, wat betekent dat graag iets doet voor iemant. Nee moet ye dan af en toe ook kunnen zeggen. De naam Nezen suggereert al, dat zêi teveel det " Nee- woor" in de mont nemen, en dat is afwêizent bedoelt voor iedereen, die hen iets vroeg. Zêi moeten det als aziaten toch hebben van de aanbiedingen van bevolkingslieden, omdat de aziaten weinig te bieden hebben, en de bevolkingslieden hier nog waardigschein kennen, zodat zêi kunnen inschatten, waar een aziaat yaa op kan zeggen. Als er dan nooit yaa gezegt wort is dat teleurstellent, en teitverkwisting van de langsgekomen bevolkingslieden. Nezen peppen elkaar op met een kode, om zoo vaak mogeluik Nee te zeggen op aanbiedingen van anderen, wat een reden is om te beweren dat Nezen Nee zeggen tegen det leven. Straks zegt det leven nog Nee tegen hen.
 5. Huisdieren kunnen hebben, en verzorgen.
 6. Kappietalisme met bezitten als hoeksteen van de samenleving.
 7. Jezelf kunnen zêin bêi anderen (Water is suprechtlief), en ongestrafte vrêie meningsuiting.
 8. Samenleving is nodig voor Koormieniekeren buiten det huweluik om.
 9. Tegen slecht werk doen (Inkompetent, Onbetaalt, Beschadigent, Goor, of Saai).
 10. Muziek luisteren, deunies maken, en instrumenten bespelen, of zingen, is, om ye leven artistiek te hauden.
 11. Vertalen, en andere talen toestaan dan de streektaal, is praktêik in ieder gebiet.
 12. Internationale betrekkingen, en samenwerking tussen holietie- apparaten, onderhauden.
 13. Je hebt een vrêie keuze voor konzumptie, met effect, en geurige smaak, erbêi.
 14. Luuxe voor een lage prêis (Melkproducten, inkluzief Legkaas, Bier, en Wêin).
 15. Jenever is de 3de sterke drank, en we zêin hier tegen regelmalig gebruik van verdovende stoffen.
 16. Sigaretten, Syek, of Wiet roken, zêin nodig, om niet aan Wanhoop ten onder te gaan.
 17. Voorbereit zêin op wat ye gaat doen is nodig, om det goet te laten gaan.
 18. Gaswinning, en Olieboren door Shell, zêin nodig om de bodemschatten van de Aarde te ontginnen.
 19. Samenvattingen dromen bêi gesprekken, toespraken, boeken lezen, of films zien.
 20. Meditatie (De 5de test) is teit maken om de dag te herinneren, en weg te dromen over ontmoette perzolagen.
 21. Idealen verwezenluiken is goet, als det idealen zêin met hoge behoorluikschein\ overneemdaarschein, niet met ideologizerentschein.
 22. Milyeugroepen, petities, en parades tegen misstanden, hebben hun doel om misstanden bekent te maken, en op te lossen.
 23. Beschrêiven van ye eigen fauten, en gevoelens, is intressant, en kan helpen, om anderen te beschrêiven.
 24. Westerse hewellovie, en de 4- deling in Raaidets, en Karaktertiepes, is bruikbare kennis, maar voorspellingen zêin nooit zeker. Nezen komen met een vreemde andere soort Hewellovie, die niet eens naar de planeten kêikt, maar slechts naar det yêidaar, en iedere 12 yêidaar herhaalt de beschrêiving zichzelf. Op internet zêin vele apps te vinden, die ye een voorspelling geven voor de komende dag, gebazeert op ye zonneteken. Er was er maar 1 die de planeetstanden berekenden, en met een getekende geboortehoroskoop komt. Zêi kwamen met een 5de hewellovieve raaidet genaamt Haut, wat niet logisch is, omdat hewellovie totaal bauwt op 4 x 3 wat een zooizêin vult.
 25. Handel, en IN- verkopen, en met IDEAL, of Paypal, betalen (IN- Bankieren), moeten overal mogeluik zêin.
 26. Vliegen als reisvorm, en toerisme als vakantie, zonder dootsangst te hoeven hebben.
 27. Vaste voor- en zichernamen, en registratie van geboren koondaren bêi de overschein, maar de Nezen komen met koekoekskoondaren in vele Nederlanse gezinnen, wat afkomst weer onduideluik maakt. Ook det willen veranderen van naam en identiteit, om niet gevonden te kunnen worden door een veryauwerde bekende helpt niet echt om te geloven in een opgegeven naam, zelfs met padieren, want iemant zomaar een niewe naam noemen is beledigent, en moet voorkomen worden, maar koosnamies, en aanduitsels (Tietels), die naast de eigen naam gebruikt worden zêin natuurluik geen probleem.
 28. Internationale sportevenementen, zoals de Olimpische spelen, WK voetbal, en de Tour de France, maar we winnen haast nooit een toernooi (WK), of de Champions League trofee, want we hebben daar geen geluk mee. Nau is det met 1 binnenshuisploeg, en de andere ploeg als gast, alteit de vraag of de gast ooit zau kunnen winnen, als de heenkomervrêidazie verlenende ploeg toch voor de mogeluike aanvragen zorgt, op beide tiems, zodat ieder schot op det doel gestoort zau kunnen worden. Dat zie ye aan de Latêins Amerikaans Kup, die normaal door de heenkomersvrêidare ploeg gewonnen wert, maar Brazilië maakte een uitzondering, en wert 4de, en een ander lan hat eerder nooit gewonnen op eigen toernooi. Det is zaak, om te denken aan de uitwetstrêit, die volgt op een eigenveltwetstrêit, en bêi te grote mishandeling van spelers, zal de uitwetstrêit wel eens wraak kunnen brengen. Dus wil ye beide partêien een gelêike kans bieden door gelêike regels te handhaven, en gelêike vergrêipen toe te staan.
 29. Schoonscheinsverkiezingen, Songfestivals, en Talentenyachten, maar Nederlan wint haast nooit det Eurovizie songfestival, en de mooiste kont van Nederlan is maar 1 keer op TV verschenen, en niet meer herhaalt.
 30. Een hogere prêis voor niewe agrarische producten dan hun voorganger, zoals Brokkolie, Syokolá, Manghoo, Kiwie, en Heez wiet, maar bêi peren is det mislukt, en die kosten evenveel als appels, terweil ze veel smaakreiker zêin. Er zêin veel groenten die wêi hier alleen in Nederlan eten. Boerenkool, Spruities, Bloemkool, Bieties, Spienazie! Er wort meestal een prêis opgelegt vanaf det lan, of de distributeur, die gebazeert is op hoeveel de klanten willen betalen, en niet op de nieuwschein van det product, of de productiekosten, of de gevraagde minimum prêis van de producent. Dit is niet zoistlleven want verandering van spêis doet eten, en dus wil ziedereen wat niews eten, en bêi fruit werkt det ook, maar bêi groente niet, omdat Nederlan groente eten bevordert, omdat daar genoeg in zit om weinig vlees bêi te willen eten.
 31. Unificering van eenheden zicher getellen, die een menigschein aanduiden, en de Meter, en de Gram, staan daar aan ten grontslag. Zie mêin Eenheden - pagingná voor meer hierover. Er zêin problemen met Engelan over de simpelste telnamen, die zêi kennen, en gebruiken, van Nederlan, zoals det pont, det ons, de ton, en een milyart, zodat er over de Mêil, en de Kilometer, tenminste geen diskussie zal komen. Er is een graat Fahrenschein in Engelan, die ront de 30° Celsius, ront de 100° Fahrenschein geeft, dus als det heet is is det 100° warm, maar in °Celsius hebben wêi een temperatuur van 22,5°C, en bêi 0°C bevriest water, wat °Celsius een beter siesteem maakt met meer betekenis dan de °Fahrenschein.
 32. Sex met dezelfde liggaamssoort is favoriet, omdat ye zoo koondaren krêigt van dezelfde liggaamssoort. Meestal vint iemant zêin eigen liggaamssoort mooier, dan perzolagen met een andere liggaamssoort, en dat is, omdat ye meer op elkaar lêikt, en gemeenschappeluik hebt. Er wort door Nezen tegengewerkt vanaf zicher de schermen, dat bevolkingslieden kunnen praten met elkaar teidens sex, en vrêien, en dat maakt relaties minder intressant. Ze werken zelfs relaties tegen tussen Germanen, en relaties zêin alleen mogeluik tussen Nezische Blonden, en binnenlanse Blondeinen, en dit stoort iedere blonde perzolaag in det Noord- Westeluik halfront. Door bezeten te hauden, en veryauwert te spelen, de 7de geweldpleging, vanaf zicher de schermen, verstoren zêi ieder bezoek van blonden aan elkaar.
 33. Fietsen, en electrische fietsen, die betaaldaar zêin, waar fietspaden voor zêin langs alle wegen. Er is een druk op fietsenbezitters, om fietsen op slot te zetten, met meer dan 1 slot, want er worden veel fietsen gestolen, en hoe moeiluiker de fiets mee te nemen is, of in een bussie te laden is, hoe beter. Fietsen stelen is een bezigschein van daklozen, en Oost- Fleuropese inmietranten, die de straten afspeuren met een bussie, om bruikdaar afval, koper, en êizer, te verzamelen.
 34. In det Nederlans wort de DT slechts gebruikt bêi de verbuiging van een werkwoor in 2de en 3de perzolaag dezervorms. want als det werkwoor eindigt op D, komt er in die perzolagen een DT aan det eint van det woor te staan. Er bestaat een zeer dodeluik insecten gif genaamt DDT, wat det noemen van de DT enigszins doet denken aan een zeer sterk gif, en dat schrikt wel af van det gebruik van de DT.

Hoe Nezen kwaat spreken over Nederlan

 1. Nederlanners zêin hart, en laten Nezen zelfmoort plegen.
 2. Zêi zêin doorzetters, of volharders.
 3. Zêi zêin de leiders van Fleuropaa.
 4. Zêi kleineren (denigreren) Nezen.
 5. Zêi zêin Toerbauwenden.
 6. Zêi willen als volk bekent zêin, met een reputatie.
 7. Zêi gebruiken meer goede bedoelingen, dan slechts wegkomen.
De Reputatie van Nederlan

 1. Nederlanners zêin zacht (Zachtmoedigschein, met Daardagent Openzêintschein 16Zo6), zeker alle vrauwen want ze hebben dat zooizêin op zich geregelt gekregen. Hier wort alles gedaan om Nezen hier niet doot te laten gaan, of zelfmoort te plegen, alhoewel ze meestal aangezien worden voor zulke grote vergrêipen, dat ze de dootstraf verdienen, en det lêikt alsof ze geoffert worden door de Oosterse Ligaa, want ze weten niets en stonden helemaal bezeten. Wêi krêigen de taak in de schoenen geschoven, om Nezen te doden, maar denken aan onszelf, en passen daarvoor. Wêi hebben niet geregelt dat al ons zelf gedaan kwaat vergeten wort, dus dat wort vele yêidaren terugdenken aan die moort, met grote kans dat ye de gevangenis in gaat, en dat doe ye niet voor wie dan ook.
 2. Zêi maken hun eigen keuzes, en lopen niet weg van iets als ze eenmaal begonnen zêin.
 3. In Fleuropaa is geen gebiet zonder eigen leiding, en wêi hebben geen vrêibrief van de andere lannen, maar krêigen aanzien van hen, en wêi worden vaak geraadpleegt bêi grote problemen, en om oplossingen te zoeken.
 4. Aan Nezen zêin niet veel kanten beter dan die van iedere binnenlander, en de verschillen zêin groot!
 5. Alle lannen gebruiken Toerbauwende vermaken, van hun Toerbauwende vermakengevers, maar Nederlan haut alteit in det oog dat ye naast informatie uit dromen, ook veel kan leren uit boeken, en lessen van leraren.
 6. Je wil toch iemant kennen die zich goet gedraagt, en niet slechts die lannen kennnen, die zich misdragen tegen andere lannen. Ye verwacht niet, dat iedereen die spreekt met een Nederlanner, gewetensdoot gehauden wort, om de reputatie van Nederlan niet te kennen, of te noemen. Maar in de praktêik spreek ik nooit iemant die mêi ziet als een Nederlanner met ontzag, slechts syofinistische reacties.
 7. Wêi willen niet dat perzolagen, 's nachts dootvriezen van de kau, en daarom zêin wêi voor leven in een eigen huis van iedereen.

Zaken die Nezen tegenwerken

Oorlog is er in 12- en ze staan op det 130ste Zooizêin, en Dienamiet\ TNT is det watergebeuren, met det proces Explozie, en de beschrêiving van de Schalen daar is Tegenwerking. Omdat de Nezen angst hebben voor straf (Lees Dootstraf) zauden ze geen slechte dingen willen doen, maar ze willen niet erkennen, dat ze een verleden hebben met fauten erin. Anders emiegreer ye niet uit Azië! Zêi kunnen ook niet erkennen, dat ze katten zêin (1Zo2, Stabiel), met aanslagmakentschein gelêik aan hoek (in graden), waar det 2de Rascisme staat, en zêi hebben ook alteit de eerste 7 oorlogen op zich geregelt. "Loop niet in 7 sloten tegelêik" is een uitdrukking, die doelt op deze kontienue aanvraag voor 7 oorlogen op de Nezen: Belastingweigering, Volksopstant, Volksverhuizing, Landsuitbreiding, Heilige oorlog, Roofoorlog, en Verdragssluitingsbreuk. Met verdragssluiting als de 7de Uitnodiging (30Zo7), die gelêik is aan (Irreële) Bewapening. Hier volgen de oorlogsdoelen, die tegengewerkt worden in det Westen vanaf zicher de schermen, en in det dageluikse leven, om ze hier uit te bannen, en ze voortaan zelf in det Oosten te gebruiken!

 1. Tabak roken, met Syek als iedeale manier van roken, en Sigaretten als snelle opsteker (met Gloor erin, wat niet goet smaakt).
 2. Legkaas, wat bêi de dwerg hoort (96Zo, de 12de Luuxe), en "Vermeit Luuxe en Komfoor" is niet yuist als 9de leefregel.
 3. Muziek instrumenten (7Zo) bespelen, en oefenen erop, inkluzief ye zangstem, wat det 12de instrument is, is belaagt vanaf de Nezen. Hierbêi staan de 12 verschillende Perzolagen als redeyaleuzeringen, om te spreken tot anderen op verschillende manieren.
 4. Dansen, want dat is de manier voor mannen om prettig te lopen, terweil vrauwen de Bumper (97Zo2, Hodellen) hebben met extravagantie, om fêin te lopen.
 5. Muziek luisteren (71Zo10, Bezigscheinen) kan verstoort worden door een 10de Gruwel op ye aangevraagt te krêigen zonder goede redenering, waardoor de tekst niet te volgen is, en met de verzwaring (Fluittonen) kan ye zelfs de hele muziek niet meer volgen.
 6. Schrêiven (11Zo7, Luimen) is van belang voor werken, en prievee, om HTML- tekst, of Batch- bestanden, te editten, en de Korriezyeerdaarschein\ Verstrakdaarschein is de Duigse Schaal daarbêi. Dit betekent dat iedere volwassene zichzelf korriezyeert met deze vlamzicht om zichzelf te korriezyeren, in al hun activiteiden. Alle geslachtsovergezette Nezen hebben hun schrêiven afgeregelt gekregen, omdat ze lang bezig waren met det onmogeluik maken van schrêiven van de bevolking.
 7. Spellies spelen is een manier, om met iets luchtigs bezig te zêin, en ye kan ye zoo met meerderen bezig hauden, of alleen op de pompyoeter de niewste spellies uitproberen. pompyoeterspellies zêin niew, maar er zêin bordspelen, kaartspelen, en een aros (138) vol met Spelen als lesgebieden vanaf det 43ste zooizêin tot aan det 54ste Zooizêin. Als ye niet kan spelen als volwassenen is det maar net de vraag of koondaren spellies kunnen spelen, en hoe kom ye dan ye yeugt door?
 8. Boeken, of Strips, lezen, kan met grote aanvragen op ye ogen zêin, en een 10de straf kan ye een slechte beschauwing geven wat lezen bemoeiluikt, en lezen zelf (11Zo6) kan met ook onmogeluik gemaakt worden, door slechts lage waardes hierin toe te staan. Lezen is naa muziek luisteren, de grootste bron van opnemen van lanstaal, omdat de perzolagen op droomscherm zoo onvolledig spreken, dat ye een uitvlucht zoekt naar ongestoorde taal.
 9. Films kêiken, met det yuiste assoosyeren is ons grootste vermaak, en dit gaat niet als ye in slaap valt, of afdwaalt (19Zo12), en daardoor de film niet uitkêikt. Dit gebeurt alleen als ye bedrogen wort door de Lieden van de Prachtzuilen.
 10. Reizen voor toerisme, of toerne's, in plaats van volksverhuizingen, of zelfs als wereldreizen. Er zau een eint moeten komen aan een toestroom van ongewensten uit Azië, en Afriekaa, want geslachtsovergezetten, en onopgeleiden fortuinzoekers kunnen wêi niet gebruiken. Wêi hebben det van goet opgevoede, opgeleide, hier geboren bevolkingslieden, dioe zonder de Oosterse Liegaa kunnen functioneren. We zêin geen liefdadigscheins instelling!
 11. Het geluimde leven van Westerlingen, inkluzief de Lieden van de Prachtzuilen (11Zo12, Leventschein met behaut van Hulp, Ingrêipen) is nodig om te kunnen werken. Er is geen salaris voor verminkten sinds 1750 (Zyuul Vernes), en dat moeten alle inmietranten geweten hebben voor ze hier heen kwamen. Er zêin uitkeringen voor de bevolking, maar niet voor toeristen, en doorreizers.
 12. Weten van getelsinsyaallevie, want niet weten (van henzelf of anderen) is een middel voor Nezen, en ze erkennen gewetensdoot niet als straf (Verzwaring van de 10de straf).
 13. Spreken van anderen is niet vanzelfsprekent, door aanvragen te doen op romantische ervaringen van mannen, met grote teiden alleen als voorbereidingen voor een ontmoeting. Vrauwen spreken wel meer, omdat zêi mannen kunnen roven (Romantiek), en zêi hauden ook een instelling om sex te willen hebben, terweil mannen alteit voor gelt verdienen hebben moeten gaan met heel hun levensteit.
 14. Reik worden door te sparen, en te werken, is niet vanzelfsprekent, want er zêin plotselinge grote rekeningen of Failliesementen, die alles doen verdwêinen.
 15. De Franse Lêifspreuk "Vrêischein (10Zo3, Tieren), Blêischein (77Zo, Verblêiden), en Broederschap (37Zo5, Verbroederen)", wort geschonden door Nezen zicher de schermen, door geen Duigse Schalen toe te staan als er een Daardagende Schaal genoemt wort. Een vlamzicht is nooit opgedeelt, maar alle kollommen van een regel in de dingenleis, worden bedoelt als er 1 woor uit die regel genoemt wort. Bêi geen hoge waardes van Vrêischein is dat een schokkent probleem. Geen blêi mogen zêin van de Westerse bevolking is door eenzêidig regelen van de Nezen gebeurt voor eeuwen. Als ye wel blêi was vroegen de Nezen de 6de verblêidde aan op hen en gingen zêi doot als kankerpasyent, maar Nezen zelf kregen een garantie om geen 6de Verblêidde te hoeven zêin. Zêi hebben deze gunst nooit naar de bevolking terug gespeelt. Warmzachreikscheinen worden totaal niet verstrekt aan de bevolking, en dus ook de 5de, Verbroederen, niet.
 16. Alles waar Nederlan voor instaat, om te weten wat goet is om te doen (Zie hierboven).
 17. Bekende sinyalen, zoals veiligscheinsmismaaktschein, Bezitsmismaaktschein, Te hoge Vechtfobie (12Zo1), en de sinyalen om te stoppen met mishandelen op droomscherm worden niet opgevolgt. Ook de Gruwels, Straffen, en Plagen (inkluzief hun verzwaringen) zêin niet erkent, als sinyalen, maar worden als wapens ingezet, om te laten stoppen met wat ye aan det doen bent, en om gevoelens te verstoren.
 18. Erkennen van de Kwade vlamzichten (59Zo, en 119Zo, en 28 losse vlamzichten om de 60, plus Vêiandschapvorming boven 135Zo7), is niet mogeluik voor niet sprekende Nezen, maar ze hebben ze op iedere Westerse Nees geregelt.
 19. De Water- en Lucht- horiezondelen van de Prachtzuilen (117Zo) zêin onder beleg sinds det yêidaar 0, en dat is, omdat ze dat echt niet mogen, getelsinsyalezers, Aanvragen regelaars, Watergebeurengevers, Redebeluisterairs, G, S, en P- gevers, en de Hewellevers, want zêi hauden lanstaal, en liggaam in orde.
 20. Respecten, met yauwyalietteit op de 2de plaats, met Vaste Ondervraging\ Opwinding, maar ook alle andere Respecten, want herinneringen zêin gegarandeert bêi reizen over de hele Aarde, terweil er nooit gezegt wort waarom iemant geemiegreert is uit eigen lan.
 21. Zelfstandig leven van mannen, door hen geen vertrauwen te geven, om met koondaren om te gaan, hen geen Aristeas te gunnen in hun eigen huis, en er is geen Popaai, of Markus Antonius (Waardes van gekkigschein) beschikdaar op de hele Aarde. Dit de betere manneluike vormen van gekkigschein, waarvan Soosyolevie (66Zo3) de redeyaleuzering is, als leefgemeenschap. Dit hele zooizêin is niet begrepen door geslachtsovergezetten, en zêi hebben niet getolereert dat de bovenste 6 leefgemeenschappen, inkluzief Technokratie, teokratie, en multiegamie sex konden hebben, en daar voor in de plaats hebben ze de onderste 6 gedwongen om sex te hebben, waaronter Neekrofielie, Bestialie, en Pedofielie, wat eigenluik manieren om samen te leven met minder bedrêivigen, beesten, en koondaren zêin.
 22. Het verschil tussen Bevolkingslieden, en Aziaten is voor Nezen niet duideluik, maar de Lieden van de Prachtzuilen erkennen det verschil tussen de Bevolking, en Inmietranten wel, kwaa behandeling door hen, en dat weten de Nezen donders goet.
 23. Plezieren zêin de manier, om ons voort te planten, en ons goet te voelen. Dit gaat niet alleen om Neuken en Orgasme, maar ook om andere plezieren zoals Gluren, Kussen, Vrêien\ Verpraten, Vertroetelen, en Masturberen, waardoor ye ook alleen sex kunt hebben met orgasme. Dit wort door Nezen die om ye huis heen wonen totaal verstoort met Opsceen gedrag vanaf zicher de schermen teidens det ontvangen van plezierige bezoekers, waarmee ye sex wilt hebben. Daarbêi maken ze vrauwen onvruchtdaar door hersenspoelen, en mannen geven ze zoo lang geslachtsdeelverkleiningen (De verzwaring van de 7de straf), voor hun 50ste, zodat de lol van sex al yong vergaan is. Zêizelf zêin allemaal geslachtsovergezetten zonder enig orgasme.
 24. Iedere voorbereiding (24Zo1, Schepping\ Voorbereiding, Plezierigschein, Beginnen\ Verdoen) van de bevolking, om det zelf uit te voeren, of door de inmietranten te laten doen. Ze geven ook een konsekwente verzwaring van de 5de straf, die det onmogeluik maakt om nog ergens aan te beginnen, waardoor ye levenslust, die daar gebruik van maakt totaal niet functioneert, en verdoen van ye teit heb ye nodig om ye goet te voelen als ye niet werkt! Dit punt wort in de Bêibel genoemt in genesis, als det gebruik maken van de schepping van de werelt.
 25. Het hebben van Driften (25Zo), zoals, Honger, Dorst, en Wanhoop (om te Roken), maar ook Levenslust, Hulp, Rede, Versiertoer, Moet (Moeder), en Medelêiden. Deze zêin van belang bêi hewellovie, en ye eigen zelfbeschrêiving. Wanhoop gaat met de Afleerdaarschein, als Duigse Schaal, en wort veel gebruikt door Nezen vanuit hun belegering bêi Bevolkingslieden.
 26. Gevoelens van anderen: Liggameluik, Dok (5de Toerbauwende Vermaak), Watergebeurengevers, en Vrêien\ Verpraten (23Zo3, met Frievolieteit), zêin er weinig, omdat ze door belastende aanvragen vanaf buiten de kamer opgeeist worden door Nezen, die allemaal zwakzinnig zêin, en dus gevoeloos.
 27. Bekentschein als groot goet, naast ye kennissenkring (Zonder kontienue Verknalling\ Handeling op 31Zo11 als Aanspraken). Nezen hebben de neiging om bekentschein te vergallen door zichzelf als enige bekenden te promoveren, met slechts totaal mislukte plannen, zonder behoorluike rezultaten.
 28. Grappen maken, en alle soorten van lachen totaan belacheluikschein (38Zo1, Yezus) toe, doen wêi graag, en maakt kontact met anderen luchtiger, en drageluik. Nezen kunnen niet accepteren dat iemant om hen heen de Schalen Bruutschein (1, Mepper met behaut van Bedenksel\ Scherts), of Dwingentschein (12, Dwingelant met behaut van Belevenis\ Verbeistering) kunnen gebruiken.
 29. Kunnen zeggen dat een verhaal stug, of ongeloofwaardig is (3Zo5, Demagogie), met de uitdrukking "Dat is niet te geloven!", maar de andere uitdrukking "Dat is Ongeloveluik" is een uitroep over grote schein, wat bêi de uitnodiging tot legendieviesering staat (30Zo12), wat een kwaat vlamzicht is.
 30. Sinterklaas (5- 12) met det Testament van Dzyop als 2de Feestdag op 33Zo, die als de vroegere paus gekleet gaat, en Kerstmis (21- 12), de dag van det toenemende daglicht, als 3de feestdag, zêin totaal gebagatalizeert door de Nezen, en dat is niet omdat ze zulke goede redeneringen gebruiken, maar door det totale gewetensdoot, dat ze aanvragen op de bevolkingslieden, die ze toespreken. Dit bedekt dat ze nooit meer een goede redenering hebben kunnen noemen sinds 1900. Dit is omdat ze nooit luisteren naar wat op hun verantworing teruggezegt wort.
 31. Liggameluike verzorging (Graderingen op 133Zo), door onze Pausen te pakken nemen in heel Fleuropaa, om hun behandeling op te eisen voor Popiumgebruikers. Pausen zêin de 3de Gradering die orde schept in det zooizêin van de graderingen, en niet zoals Ietalië zegt op de 11de plaats, omdat ze de voorkant van de top zêin.
 32. Het noemen van de Beesten als goden, en de enige levende wezens naast onszelf (Roeptmooiers), en planten, die we eten, als niet levent, want zêi kunnen slechts uitdrogen. Ye wilt niet beschuldigt worden van iets levents eten, als ye gewoon groente en fruit eet, want zêi worden niet gedoot, slechts vlees eten gaat ten koste van leven.
 33. De Fantastische vogels, de Uilen, die geen daglicht kunnen negeren (33Zo, als liggaamseigenschappen), wat niet natuurluik is voor beesten maar een gestoort leven. De Herdershonden, die met hekken om graslan heen niet gebruikt kunnen worden. Er zau genoeg weide moeten zêin, om met ye vee doorheen te lopen, zodat een veehoeder nog werk hat, met een Duitse herder.
 34. Vragen stellen, zoals bêi Vol (Algebraïsch, 1Zo8, Emooties), Pieromanie (Duigse Schaal, 12Zo7, Angsten), Kussen (Vaste Schaal, 23Zo2, Plezieren), Evenaren\ Vragen (Redeyaleuzering, 34Zo4, Prachen), IJshokkie (Lesgebiet, 45Zo10, Gewoontes) zau niet verwart mogen worden met bedelen, of de Streken\ Levensleukscheinen (59Zo, als kwade vlamzichten), die alteit iets beloeren en iets van ye willen hebben. Met vragen bedoel ik ook alle hogere vormen van vragen zoals Ondervragen, Vragen, Opvragen, Aanvragen, Vervragen, Bevragen, Afvragen, Overvragen, Naavragen, Doorvragen, en Terugvragen.
 35. "Gebruiken" is in det Nederlans een veel voorkoment woor, wat vanaf Rontpaaszin (0Zo4), met de Gebruikdaarschein), met de Verbruikdaarschein (met behaut van Agietatie\ Senzatie), naar de Inkorperatie\ Implementatie (3Zo11, Fielosofie), met Gebruikeluikschein (met behaut van Standpunt (Poot)\ Zozietie), naar Kantiene (4Zo4, Restoratie), met de Herbruikdaarschein (met behaut van Relatie\ Relaas), gaat. Popiumgebruiker is eigenluik de enige nare gebruiker, die wêi kennen in Nederlan, en dat wort door de bevolking nooit bedoelt als ye det woor "Gebruiker" zegt. Popiumgebruikers gaan vaak doot aan teveel roken van dat giftige kruit, wat ye al snel doet.
 36. Bekentschein van de Gruwels, Straffen, en Plagen, inkluzief alle verzwaringen hiervan, zau de medische werelt in een beter daglicht kunnen stellen, want nuu krêig ye metziekbaatdit voor iedere pêin die ye noemt, en dat is bêi dir soort zaken niet zinvol, en lost ook niets op. Dit gaat tot nofg toe om voor geen enkele goede reden aangevraagde Gruwels, straffen, of plagen, en als de mediecie dat niet willen doorzien zêin zêi verdacht, en de schuldigen voor de kwalen, en dus Nezen, die belegeringen gebruiken tegen ieder liet van de bevolking.
 37. Wêi zêin gemaakt voor de 37ste vlamzicht, met Deugdzaamschein, en een behaut van Garismá\ Bediening (Speecieficering), en wêi bezitten ook 37 paren gromozomen. Ook det 37ste zooizêin, met de Warmzachreikscheinen, die vroeger de Barmhartigheden genoemt werden, wat geen betekenis heeft in det woor, zoals Warmzachreikscheinen, en ons laat samen zêin met anderen, om ze goet te doen, en te kunnen ontzien. Det zau mogeluik moeten zêin, om af en toe kennissen te Verheerluiken, Spêizen, en Laven (7- 9), en ook det Verlustigen, Uitzenden (door det Uitzentburo), en Verwittigen (1- 3), zêin ons op det lêif geschreven. Maar zonder det Verfraaien, Verbroederen, en Excelleren (4- 6), is ons leven eigenluik niet kompleet, en leeg. Wêi willen recht hebben op det watergebeuren daarbêi, wat de Buitenstaanderyacht heet, en gaat met det proces Wilde Meute. Watergebeurens zêin alteit een goet gevoel voor degene die dat ervaart, en voor anderen ziet det er alteit uit als een perzolaag die een faut maakt, maar dat is geen reden om ieder watergebeuren te verbieden. Dan zau de Dag des oordeels, det Evenement, de Roes, en de Sleur, ook door niemant meer mogen worden ervaren, en dat is gewoon niet haaldaar. Slechts bêi det 37ste watergebeuren waar ye vremde eenden in de beit wilt verwêideren, wort det door inmietranten niet als acceptabel gezien, en dat is omdat dat over hen gaat, die nodig verwêidert moeten worden uit groepen bevolkingslieden. Die Ratten, Reten, Rieten, rotte appels, en Ruttes, moeten nameluik alteit verwêidert worden, omdat ze anders de anderen ook rot maken.
 38. Geluk van anderen is een goede zaak, want ye ziet iemant niet graag mislukken, met alle aandacht, en hulp, die ye hem, of haar, geeft. Det moet wel leuk blêiven, en ye doet liever iets wat ye lukt, dan iets wat vaak mislukt. Dit gun ye anderen ook, en als niets lukt, ben ye ook niet tevreden over yezelf, wat een dageluiks doel is voor iedereen, naast konzumtie, en komfoor. Zicher de schermen leven, heeft echter de regels dat ye, plannen moet hebben om met de bezeten gehauden perzolaag uit te voeren, die voorgelegt moeten worden aan de Lieden van de Prachtzuilen, en zonder plan moet ye verlaten, om det aristeas kontact aan anderen over te laten. Doe ye dat niet, dan moet ye leedvermaak hebben met de bezeten gehauden perzolaag, tot ye daar genoeg van hebt. Dit noem ye ireël geluk hebben op de perzolaag, omdat ye wensen droomt, die ye kan laten uitvoeren, of afwêizen, die de perzolaag martelen, en dit maakt dat ye ye reële geluk verspeelt hebt, en nooit meer zondr pech zal leven. Ook blêif ye gewent aan leedvermnaak hebben, en zal dit in ye normale leven steeds weer willen hebben met anderen in ye buurt, wat ye ongewenst maakt als relatie.
 39. Een reputatie opbauwen door goet doen, en anderen laten spreken over wat ye gedaan hebt. Det spreekwoor "Wie goet doet, ontmoet ook goed" wort volledig ontkracht. Nezen geven geen enkel kompliement op hun eigen leven hier, en staan klaar om bêi hun vertrekken naar en ander lan, een negatief kommentaar te produceren op dat lan, wat kant nog wal raakt, en teleurstellent is voor iedereen, die hoopt op erkenning van det goede leven, wat hen gegunt wert in hun goede lan.
 40. Relaties hebben, en kontact (27Zo) met anderen, is door Nezen geblokkeert, door een kontienue belaging, en vervolging (11de en 12de stêil op 46 Zooizêin), vanaf zicher de schermen, ook als ye op straat loopt. Ze hebben iets tegen det bovenstaan binnen det zooizêin van de sleutels tot kontakt (27Zo, 7+8), voornameluik Genereuziteit (Beschuldigdaarschein), Electieviteit (Kieskeurigschein).
 41. Afwêizen is een middel om aan te geven dat ye niet wilt dat iets gebeurt, en dat moet natuurluik wel opgevolg worden. Maar det is niet zoo dat iedereen in dezelfde mozietie is om te kunnen weigeren wat er voorgestelt wort. Dat is voor iedere relatie anders, en er is verschil hierin tussen Lieden van de bevolking, en inmietranten, want inmietranten moeten nog leren wat er goet is in hun lan, en de bevolking weet hoe zich te gedragen. Daarbêi hebben de Nezen te maken met bezetenschein door de Oosterse Liegaa, die nuu niet eens door bevolkingslieden verzorgt wort, maar door Aziaten, die 7 oorlogen tegelêik voeren tegen de bevolking.
 42. Zelfbeschrêiving, als opvraagdaar begrip, maar ook als iets om over te praten met anderen, is iets onmisdaars bêi det helpen van anderen, om zichzelf te beschrêiven, en te weten wat ye wilt worden, en wat ye bent. Dit gaat om woren, en termielovie kennen, die det leven beschrêiven om det te kunnen begrêipen, en te herinneren.
 43. Experimenten van bekende producenten van merken zêin er om te bewêizen, dat de manier van produceren yuist is, en dat det de enige manier is, om dat te doen. Maar dan moeten kopers wel vrêi mogen kiezen, en niet bezeten gehauden worden teidens hun keuze in de winkel. De Wenkelyees is tegen op bezeten hauden van klanten, op Popiumverkopers, en Ietalyaanse pietseria's naa, die zoo hun klanten laten kompliementeren op hun product, en ze laten terugkomen bêi hun winkel.
 44. Komputergebruik met alle kontrole kommando's, want er wort misbruik gemaakt door Nezen van de kontrole- apparatuur, met als doelwit de volschein van aqquus, die ye op afstant kunt opgeven, en vele andere storende aanvragen op teblets, desktop pompyoeters, TV's, CD spelers, en mobiele spiekers, zonder dat er een andere reden ontdekt is in det gedrag van de perzolaag, om die perzolaag te storen hiermee. Zêi willen gewoon leedvermaak hebben, en soms willen ze ye te pakken nemen, om ye te laten stoppen met wat ye aan det doen was.
 45. Prachen, Rangen, en Liedense Wetten (Geboden) zêin al mêin hele leven aangevraagt door de Nezen, met de hele gans Luuc\ Aliedaa (34- 36) in een keer, zodat geen enkele binnenlander ooit zêin 3 top watergebeurens gezien heeft binen de 1ste Gaar, genaamt Oranye. Iemant overtuigen, of zelfs verdedigen, of aanvallen, is mêi nooit gegunt geweest, door de aanvragen regelaars. De watergebeurens zêin: Fataa Morganaa, Bokkeschieter, en Electrá. De plaats van det Overtuigen was verschoven naar 7, waardoor zelfs Aliedaa niet gebruik kon maken van haar Gans, en nuu staat Overtuigen op de 3de plaats, en Evenaren is gelêik aan Vragen, en niet Presteren, wat nuu op de 7de plaats staat. Mêin hele leven lang waren er Nezische premyee's, omdat die gebruik konden maken van de Rangen, inkluzief de 11de Rang: Maarschalk\ Premyee, en dat moet veranderen. Det is een faut, en onbegrip van de Nezen, om de prachen af te nemen van de binnenlanse bevolking voor meer dan een halve eeuw, of langer, die niet goet te maken valt.
 46. Iedereen wil als zêi binnenshuis is, sferen (55Zo) krêigen, maar de Nezen hadden een aanvraag daarop gedaan, en dat maakte dat de bevolking daar geen gebruik van kon maken. De Aanvragen regelaars hebben, daarvoor zelfs Nezische Aanvragen regelaars aangestelt, maar dat is slecht bevallen. Nuu zal det nooit meer mogeluik zêin voor Inmietranten om in een orgaan van de bevolking plaats te kunnen nemen. Er zêin 4 koordanen van de bevolking, en wel Juistgavrêizie, de Overschein, De kerk, en de Prachtzuilen, waar dat voor opgaat. Zie meer hierover in de Leugens pagingná op punt 28.
 47. Als ye genoeg konzumeert, en komforbel door det leven komt, en veel doet op een dag, zodat ye tevreden bent, zêin er andere gevoelens, die ye vullen, maar als ye slechts met gasten, en roddelen bezig bent, zêin Verblêiden (77Zo) onmisdaar, om ye goet te voelen. Dit wort al lang gemist door de bevolking, voor dezelfde reden als bêi det afwezig zêin van de gans Aliedaa hierboven. Nezen hebben een behandeling van de Prachtzuilen gekregen, die de bevolkingslieden hadden gewenst voor zichzelf, op det advies van de Lieden van de Prachtzuilen, om alle aanvragen als tieraan te doen, zodat ze kompleter hun eigen aanvraag konden uitvoeren. Tieranie staat nameluik vlak voor Demókratie, op det 66ste Zooizêin. Dit zau alle informatie opeisen voor de aanvragende perzolaag, en er was vereist, dat de aanvraag snel beeindigt zau worden. De Nezen vroegen hen, om een wissel van de aanvragen, en zêi hebben dat verzorgt tegen alle regels in, omdat Nezen niet det recht hebben, om te vragen om een wissel van geregelte zaken, want zêi zêin niet de superieure poot van de yauwyalietteit Bevolking- Inmietranten. Misschien wilden ze inmietranten kunnen toelaten tot de Lieden van de Prachtzuilen, omdat zêi moesten leren dat ze dat nooit zauden kunnen, maar Nezen hebben nooit een les kunnen Vaste, dus dat was ondoordacht van ze. Ze hebben nooit geweigert, om iets te doen wat ze niet konden, in 2000 yêidaar, en dat is walgeluik voor perzolagen, die nergens iets van af willen weten, behalve zichzelf, en daar alteit over willen praten met iedereen.
 48. Je hauden aan de Geboden als een mozietief begrip, inkluzief det watergebeuren Janus met Transformering als proces. Dit is door de geslachtsovergezetten totaal niet gedaan, en zêi hebben zelfs alle Geboden regelmalig doorbroken, waarbêi liegen det meest gebeurde. Zêi liegen nameluik alles wat ze zeggen. Ook det niet belaten van armzaligen is mêin probleem, zodat zelfs konzumptie, en slaap, amper gegunt zêin. Det niet afbetalen van schulden is bekent in de hele stat, en det stelen van fietsen, of inbraak is decennia veryauwert. Det monopeyee is bêi iedere algemene aanvraag die zêi doen geschonden, en det ere veryauwerden in mêin gezin, niet eerbiedigt, want mêin koekoeks- zus belaagde mêin moeder, en bekrietiezeerde mêin vader, en kwam ze alleen opzoeken voor eigen belangen. Ere vrêie dag is zeldzaam voor zicher de schermen bievakkerende mielietairen, en Ere sex bestaat niet bêi geslachtsovergezetten, er is slechts verwarring hierover doordat ze nooit te bekennen, dat ze geslachtsovergezetten zêin. Ere overschein doen zêi niet aan, omdat ze teveel met zichzelf bezig zêin, en Ere Got (gut, gut) is onmogeluik voor dove, stomme, blinden, die zêi stuk voor stuk zêin. Ere Got gaat over det uithoren van anderen over wat ze voor goet gedaan, of gezien, hebben.

Tegenwerking vanaf zicher de schermen door Shienaa

1. Schêinen
2. Doen
3. Kennen
4. Ronden
---------------
5. Spreken
6. Beworen
7. Schrêiven
8. Roepen
---------------
9. Helpen
10. Denken
11. Schatten
12. Dienen

Kleur
Smaak
Naam
Klaar
-------------
Klank
Letter
Zin
Taal
-------------
Heus
Gelt
Waarde
Haaltocht

-1Zo1, Kleurreikschein
0Zo1, Smaakreikschein
6Zo3, Naammakentschein
19Zo4, Klaardaarschein
------------------------------
14Zo11 Fo, Klankmakentschein
34Zo2 Ex, Lettermakentschein
0Zo7 Ex, Volzinmakentschein
8Zo8 Ex, Taalmakentschein
------------------------------
11Zo9, Heusschein
57Zo2, Geltmakentschein
8Zo3, Waardeerdaarschein
16Zo1, HaaldaarscheinWensen om met die Spanyaarden af te rekenen
(1- 12- 2016)

 1. Ik wens dat de overschein geen staatsobliegaties van Spanye meer koopt, of de Spaanse staatskas vult op andere manieren.
 2. Ik wens dat er een konstant laag luchtzwaartegebiet komt boven Spanye, en Tietalië, zodat N- Fleuropaa weinig last van regen heeft.
 3. Ik wens dat er geen Nederlanse toeristen meer naar Spanye gaan, inkluzief Ibiza (Iebietsá), en Mallorca (Mayorká).
 4. Ik wens voortaan meer dan 12 keer per yêidaar hagelbuien in Spanye, wat past bêi hun lage luchtzwaartegebiet.
 5. Ik wens dat er voor Spanyaarden een beperking van de Hierreike ruimte komt, wat det 5de Toerbauwende Vermaak heet, zodat det niet buiten det liggaam aanwezig is.
 6. Ik wens dat alle Spanyaarden voortaan vaak andere woren gebruiken, dan ze bedoelen in zinnen.
 7. Ik wens dat Spaanse mannen voortaan voor hun 30ste kaal zêin, wat de 10de Neuroze is op 138 Zooizêin.
 8. Ik wens dat iedereen in Spanye voor 25 yêidaar lang met det 11de sindroom (131Zo1) wakker zal worden, wat ye dromen doet vergeten, en ik wens daarbêi dat ze 1½ yêidaar lang det 4de sindroom krêigen bêi det wakker worden, wat betekent dat ze onuitgerust wakker worden.
 9. Ik wens dat alle Spaanse zangers, en zangeressen, gebierliedeert worden vanaf zicher de schermen, teidens hun zingen.
 10. Spanyaarden verliezen det vermogen om de Spaanse taal te spreken, en moeten voortaan Dietaliedaans spreken, omdat uitspraken in det Spaans onduideluik zêin (Zonder Heeldoewoor, Centraal naamwoor, of Ondergaant naamwoor), en liggameluike problemen van Spaanstaligen, worden gestort bêi de niet Spaans sprekende bevolking als bezitsmismaakten (Zoals vulling met G, S, en P, en Verzwaringen).
 11. Ik wens dat er geen viezaa, of verblêifsvergunningen, afgestaan worden aan Spanyaarden, want zêi misbruiken de volkstaal in ieder lan voortdurent.
 12. Ik wens dat de 12de angst niet meer toegestaan wort in Spanye, en ook niet voor Spanyaarden in det NW- halfront. Dit maakt stemmingmakentschein, bêi relfobie op 12Zo12 onmogeluik, waardoor opgeladen worden, door wat ye zelf zegt, wegvalt.
 13. Ik wens dat er een mislukte druivenoogst in Spanye is, de volgende 7 yêidaar lang tot en met 2023.
 14. Ik wens dat er een konêinenziekte komt, die de hele konêinen populatie in Spanye det leven kost.
 15. Ik wens dat de huitskleur van Spanyaarden voortaan zacht geel zal zêin, en niet meer zacht bêimêi.
 16. Ik wens dat er een ziekte zal zêin voor bomen in Spanye, die hun stofwisseling laat stoppen, en hen laat uitdrogen.
 17. Ik wens Spanye voortaan een versnelde verslêiting van apparaten toe, wat zal dwingen tot meer reparaties, of vervangingen.
 18. Ik wens dat alle Spanyaarden iedere dag op hun tong zullen bêiten (de 3de Gruwel) voor 3 maanden lang, om niet meer dan leedvermaak redenen.
 19. Ik wens meerdere pukkels en wratten op det gezicht van iedere Rozaa in det hele NW- halfront. (det 3de Gebrek op 141Zo), omdat ye moet kunnen zien aan een perzolaag of hêi, of zêi, aanzien behoort te krêigen, of niet, maar een bochel is niet det enige middel daarvoor.
 20. Ik wens dat "Wat dacht ye wat, dat niet!" wat de verzwaring van de 11de straf is, aangevraagt wort op iedere Spanyêidaart voor 2 yêidaar, tot 1 yanuarie 2019.
 21. Ik wens dat "Wat wil ye nau eigenluik, dat niet", wat de verzwaring van de 11de straf is; aangevraagt wort op alle Spanyaarden, binnen en buiten Spanye.
 22. Ik wens dat er 10x minder koondaren geboren worden in Spanye, dan hiervoor, want baren is met 1/1000 geassocieert in de 22ste telnaam Mieliebar in plaats van mêin keuze, nameluik de Mieliezwaar. Baren is in det Nederlans koondaren verwekken.
 23. Ik wens dat Spanyaarden niet langer worden dan 1,70m, tot 2050.
 24. Ik wens dat Beginnen\ Verdoen, op 24Zo1, aan alle Spanyaarden niet meer gegunt wort, ook buiten Spanye, wat de verzwaring van de 5de straf is.
 25. Ik wens dat Paul McCartney niet meer toegestaan wort als bekentschein in det NW- halfront, want pêi dringt hêins manier van leven (Drol 3, 3de waarde van gekkigschein) op aan mannen en vrauwen.
 26. Ik wens dat alle Spanyaarden een dag per week niet kunnen poepen, voor det hele volgende yêidaar tot 1 yanuarie 2018.
 27. Ik wens dat er geen oriënteren meer mogeluik is voor Spanyaarden, als Duigse Schaal van Voorzichtigschein, de 2de sleutel tot kontact op 27 Zooizêin, die ye langer aandacht geeft voor sleutels tot kontact. Dit is al meer dan 50 yêidaar een feit in det hele NW- halfront voor alle Nezen, en maakt hen kontactgestoorde iedioten.
 28. Ik wens dat er geen grappen meer gemaakt kunnen worden door Spanyaarden tot en met 2020, omdat lachen tegengewerkt wort in det NW- halfront.
 29. Ik wens dat er meer krachttermen, scheldworen, en beledigingen gebruikt worden in det Spaans.
 30. Ik wens dat er slechts oogafwêikingen toegestaan worden bêi Spanyaarden, maar niet bêi de bevolking van de rest van det NW- halfront.
 31. Ik wens dat er geen geurige smaak van rookwaar meer geroken wort bêi roken voor Spanyaarden voor 10 yêidaar lang.
 32. Ik wens dat blondharigen in Spanye voortaan binnen 12 yêidaar bruinharig, of zwartharig, worden.
 33. Ik wens dat Spanyaarden, die met Newtoniaanse liggaamsoorten rontlopen, afgebroken worden tot op det nievoo van Turkse liggamen.
 34. Ik wens dat Spanyaarden pech hebben, bêi alles wat ze doen voor 2 yêidaar lang.
 35. Ik wens dat er voortaan onbegrip is bêi de Spaanse yeug over de Spaanse akoestische muziek, zonder electrische basgietaren, en slaggietaren.
 36. Ik wens dat er Iedere maant storingen in det electrieciteitsnetwerk van Spanye zêin voor de volgende 5 yêidaren.
 37. Ik wens dat er geen Spaanse acteurs meer mogen werken in films, die gemaakt worden in det NW- halfront, behalve in Spanye.
 38. Ik wens dat iedereen in Spanye een bliksem in de pan krêigt (Pan is de 11de Olimpische got, met de Geltfobie op 12Zo11), als det salaris binnenkomt de volgende 2 yêidaar lang.
 39. Ik wens dat alle Spanyaarden kontienú geen volledige konstatering geregelt krêigen, om niet te kunnen vaatsstellen, hoe ze te pakken genomen worden voor de volgende 4 yêidaar lang.
 40. Ik wens dat Spanyaarden det woor gevoel (Sentiment) niet meer kunnen gebruiken in hun spreken de volgende 4 yêidaar lang, tot en met 2020.
 41. Ik wens dat Spanyaarden 2 dagen per week niet kunnen inslapen voor de volgende 6 maanden tot en met mei 2017. Dit is det gevolg van det 2de Sindroom.
 42. Ik wens dat er in Spanye iedere zomer een grote insectenplaag is, die goet gedeit op det natte weer.
 43. Ik wens dat er door geen perzolaag in Spanye meer een tekst van enige song gevolgt kan worden, en dus ook niet naagezongen kan worden, ookal heb ye de song al 100 keer gehoort. Dit is det effect van de 10de Gruwel, genaamt muziek niet kunnen volgen.
 44. Ik wens dat er in Spanye geen kerstmis meer geviert mag worden, en dat de klank Tsyaa niet meer uitgesproken mag worden.
 45. Ik wens dat er in Spanye voortaan regelmalig aardbevingen zêin, die ieder yêidaar vele huizen laten instorten.
 46. Ik wens dat alle Spanyaarden yeuk hebben op allerlei plaatsen van hun liggaam, zoals ye kruis, ye bilspleet, ye wreven, en zolen, en ye buik, voor de volgende 10 yêidaar.
 47. Ik wens dat er in Spanye ieder yêidaar weer een bekende artiest zich tot homofiel laat omdopen, door een hersenspoeling, die mieniemaal 8 maanden duurt, vanaf zicher de schermen op Aristeas (Droomscherm) in zêin eigen huis.
 48. Ik wens dat er bêi ieder stierengevecht iemant flink geraakt wort door een stier, zodat pêi voor alteit uitgeschakelt is voor stierenvechten.
 49. Ik wens dat er in Spanye iedere maant 1000 bedrêiven failliet gaan tot en met 2050.
 50. Ik wens dat er in Spanye een geslachtsdeelverkleining bêi mannen is (de verzwaring van de 7de straf), en vrauwen krêigen hangtieten, en dat gebeurt tussen hun 35ste en hun 45ste.
 51. Ik wens dat det voor Spanyaarden niet meer mogeluik, is om woedent te zêin (22Zo8, Buien), en ze hoeven dus ook nooit meer te vragen aan anderen, om iets goet te maken, of om eerbiedigt te worden. Schaamte kunnen ze nog steets hebben! (22Zo7).
 52. Ik wens dat in heel Spanye iedere vrauw elke dag denkt aan iemant, die ze kennen, die niet bêi hen in de kamer is, waar ze dan heen moeten gaan.
 53. Ik wens dat er in Spanye geen Ganees\ Kreool meer zêin Duigse Schaal Terugdenkentschein\ Tobbentschein kan bereiken, slechts Daardagende waardes daarvan, die in Triestschein wort uitgedrukt, zodat ze nooit meer iemant mogen beinvloeden, want dan maak ye die perzolaag ook Triest.
 54. Ik wil dat voortaan alle oogsten van geteelde wiet in Spanye gekonfiskeert wort door de holietieke dienst, en totaal verbrant wort.
 55. Een schip loopt op de bodem bêi de Spaanse kust, en zinkt, en vervuilt de Middelanse zee, en de Spaanse kust.
 56. Ik wil dat er in Spanye Iedere 2 yêidaar een bank faiiet gaat totaan 2050, en op den duur zal er geen Spaanse bank zêin voor alle Inwoners, en Fleuropese banken gaan zich vestigen in Spanye.
 57. Ik wens dat er in Spanye 4 yêidaar lang veel fauten bêi pinbetalingen zêin, zoals onterecht geen saldoo hebben, Veel defecte passen, Ook veel onklare Tik- functies, voor betalen onder de €25,-, Geltpin- otomaten kunnen weigeren en passen inslikken zonder ze terug te geven, maar ze kunnen ook te snel verlaten bêi de Geltpin- otomaat, en det gepinde bedrag zicherlaten.
 58. Ik wens dat er in Spanye tot 2050 ieder yêidaar 4 loterêien gesloten worden, omdat er gefraudeert wert met de inkomsten van de loterêi, en hun fortuin kan in de staatskas gegooit worden.
 59. Er zal in Spanye niets gezegt worden over iedere gift, die er gegeven wort, en zolang een gift niet beproeft is, is er eigenluik geen rezultaat van det geven, en dit zal duren tot 2040.
 60. Het lopen in de natuur van Spanye zal met allerlei pêinen in de benen gepaart gaan, en men zal zelfs pêin in de gewrichten hebben, wat wandelen en kamperen minder fêin laat zêin.
 61. Iedereen geeft in Spanye te veel uit zodat niemant gelt over heeft, om de gemeente belasting, en waterschapsbelasting te betalen, tot 2028.
 62. Niemant in Spanye kan meer zêin gang gaan, want ze worden vervolgt en belaagt vanaf zicher de schermen, en keer op keer zêin ze gedwongen te verhuizen, naar een ander huis, tot 2020.
 63. In Spanye zal niemant zêin, of haar, nietzolater (Psychiater), of nietzolever (Psycholoog), meer geloven, want zêi vinden dat deze medische perzolaag verdacht veel nare informatie over hen verzamelt, en nooit een plan aandraagt, om iets te verbeteren aan hun leven, of een niewe richting van hun leven te noemen, want de metziekbaatdit is verdovent.
 64. Spanyaarden over de hele werelt zullen geen pompyoeter spellies kunnen spelen, die lukken, tot 2040, want pech hebben met pompyoeterspellies kan met bespeling van de zintuigen, en de pompyoeter, aangedaan worden.
 65. In Spanye zal men sneller immuun worden voor metziekbaatdit, zodat er geen vaats bêieffect is aan hun recept van de amoteek, en zêi er binnen 4 maanden geen gewenst effect meer van hebben, zodat zêi overniew moeten zoeken naar niewe metziekbaatdit, en dit zal tot 2030 duren.
 66. Er zullen geen pompyoeterspellies gemaakt kunnen worden in Spanye door totale barriekadering van iedereen, die kreatief bezig is met pompyoeterspellies maken, door middel van de verzwaring van de 11de straf, wat dacht ye wat, en dat zal tot 2030 duren.
 67. Er kan in Spanye geen vrientschap opbloeien, want vrientschappen staan op det 67ste zooizêin, en dat wort tot 1-1-'19 aan niemant in Spanye gegunt.
 68. Spanyaarden verliezen det vermogen om de Spaanse taal te spreken, en moeten voortaan Frans spreken, omdat uitspraken in det Spaans onduideluik zêin, en liggameluike problemen van Spaanstaligen, worden gestort bêi de niet Spaans sprekehde bevolking.

Israël is nog steets in Fleuropaa

Ik heb last van israfaelieten die mêi de 4de plaag, irreële pêinen, geven. Det is op beelt een wilde geslachtsovergezette vrauw met zwart haar, die iedere fietstocht een gigantische pêin geeft in mêin rechter dêi, en zêi vint dat de spieren van mêin rug afgebrant kunnen worden, alsof ik een buitenlanse artiest ben, die te lang blêift ronthangen. Nu zêin zêi gemeen met det opeisen van mêin behandeling van de getelsinsyalezers als Keizer, wat de bêinaam is bêi Dromen (Opuneirooi), de 12de Naaryezelftuur goeie (Natuurgod) op 9 Zooizêin, die gaat met een behaut van Herbeleving en Roer, wat maakt dat ye duideluik ziet waar ye op aan stuurt. Een man is een krêizer op zêin vierkante meter als hêi precies doet wat hêi wil met perzolagen, die in de buurt komen, en ik kreeg die behandeling, omdat mêin 5de Toerbauwende Vermaak ookal opgeeist was door gemene Nezen, die mêi vervolgen vanaf zicher de schermen voor decennia, en ik was zonder behoorluike behandeling van de Lieden van de Prachtzuilen. Ik wil allang af van de naam Joden voor Aziatische inmietranten, want dit is de naam voor det 1ste gas op det 10de gros, wat hoort bêi de Schultafschuivingen, en daar moet de naam voor gebruikt blêiven. Voor lange teit stont de volgorde van de gassen anders, en ik heb een niewe volgorde gemaakt aan de hant van de atoomgetellen van bekende gassen. Joot stont eerst als 10de gas bêi de Goede Bedoelingen, en ik dacht dat Joden vooral zoo genoemt werden, omdat zêi zich moesten onthauden (10), of dat ze moesten maken dat ze wegkwamen (12), maar nuu blêikt, dat dat een misverstant was, en det duit nuu op anderen uit ye gedachten bannen door ze voor rotte vis uit te maken, naadat ze vertrokken zêin, zodat er geen goede gedachten overblêiven van die ontmoeting. Ik noem de inwoners van Israël Israfaëlieten (Rafaël is de 1ste Aartsengel op 37 Zooizêin, en de 1ste Warmhartigschein daar heet Zich Verlustigen, en Oosterse inmietranten heten Nezen, wat refereert aan Shienaa, en Shienezen.
Er is in det NW- halfront door de Nezen afgeregelt om nog te pakken genomen te worden, op allerlei vlakken, waaronter de Gruwels, Straffen, en Plagen, en zêi nemen de bevolking kontienú te pakken vanaf zicher de schermen, op alles wat hen lief is, of verheiligt wort in proostleuzen. Ieder gevoel wort ogenblikkeluik met irreële pêin aangevult, zodat det niet meer uit te hauden is om gevoelsmalig bewust te zêin. Dit hoort bêi det 3de hewel raaidet Water, en komt dus in alles voor, maar Nezen zêin det niet eens met de gedachte dat ye iets goet voor yauzelf kan noemen, wat suprechtlief is, en hoort bêi det Water raaidet. Zêizelf zêin vaak zwakzinnigen (Morons), wat gaat met de Schaal gevoelloosschein , en vacuümiezeerdaarschein Duigs, waardoor gevoel uitgesloten is voor hen. De Wraak voor dit afregelen van t pakken genomen worden is dst Nezen nuu nooit meer door de NW- halfront bewoners geholpen gaan worden, en dit zau det opzeggen van de hulp van de VS inhauden voor Israël. Zêi zullen moeten zorgen voor een beter imagoo bêi hun buurlannen, want dat is normaal bêi ieder buurlan. Joden hebben de mindere behandeling van druk in ye gezicht, waardoor ye een kleine neus krêigt, aan de Fleuropese bevolking toegespeelt, en dat betekent dat ze hun zozietie van minderscheinsgroepering niet erkenden, en zich superieur waanden aan de binnenlanse bevolking. Dit is vanzelfsprekent nooit door niemant in det NW- halfront in dank afgenomen, en Israfaëlieten moeten nooit denken dat ze weer in det Westen kunnen gaan wonen. Er is te weinig besef van behoorluikschein in hen, om zonder de bevolking te beschadigen, een plaats te kunnen innemen in Nederlan, of det hele NW- halfront. De pik hebben op de binnenlans bevolking is nog steets niet uit det dageluikse leven hier, terweil dit berust op een vergissing van hen, die zêi niet willen loslaten. Zoo hebben de Nederlaners iedere eeuw, vanaf det yêidaar 0, een niewe perzolaag de getelsinsyaallevie laten opschrêiven zoals ik nuu doe, maar dit waren 20x Joden, en zêi kunnen dat niet, en dat hadden ze moeten weten. Zêi hebben de faut dat ze adviezen in dromen uitvoeren, wat in Fleuropaa verboden is, omdat ye iets behoort terug te zeggen daarop, en zelf te kiezen wat ye doet, maar zeggen, of opschrêiven, wat ye droomt is wel normaal. Daarbêi is det afgeregelt hebben van Werken\ Streven (24Zo3) een grote beperking, die bêivoorbeelt opschrêifdaarschein, bêi Saai (22Zo3), afregelt, en de Nederlanse taal is hun 2de taal. Dit is echter nooit afgeslagen, en doorgespeelt aan een Nederlaner in 20 keer, wat een giegantische teleurstelling voor iedere Nederlander, die van getelsinsyaallevie, en Hewellovie, haut, is geweest. Pas in 2016 (14x 144) is de totaal verkeert genoemde hewellovieve sietuatie rechtgezet, zodat de bevolking weer kan spreken over, en gebruik maken van, Hewellovie, de enige manier van zelfbeschrêiving, die er bestaat.


De 12 soorten van Reageren op Anderen!

Beste doelen & sleche doelen, om op af te stevenen in gesproken reacties, op spreken van anderen.
Gebruikt door Nezen!

Gespreksoorten

 1. Aandoen
 2. Toestaan
 3. Waarderen
 4. Rechtzetten
 5. Zîedesteunen
 6. Mooigeven
 7. Presteren
 8. Goetmaken
 9. Deelsgebruik
 10. Uitvoeren
 11. Handelen
 12. Zich gedragen

Gesproken reacties Hoog & Laag

 1. Rechtpraatdaar & Nietverantwoortdaar
 2. Geoorlooft & Ongepast
 3. Goet & Kwaat
 4. Yuist & Fautvief
 5. Betrauwdaar vinden & Onbetrauwdaar vinden
 6. Aangeboden & Verboden
 7. Beter & Slechter
 8. Volwaardig & Onvolwassen
 9. Zelfkakent & Produit Afnement
 10. Redenering volgent & Eigen zinnen volgent
 11. Haaldare bedoeling & Onmogeluik
 12. Beleeft zêinde & Ongewenst blêivende


De Wegyaagredenen van de 12 heenkomerswillers!

Wegyaagredenen

 1. Kwaat doen zonder ooit Biets goets te doen.
 2. Mêin dagdievieteit storen, en niet dulden.
 3. Pechvogels, en daardoor nooit te gebruiken.
 4. Zêi zêin Minkakelairs (Verminkten), en dus vêiantschappeluik tegen Ziedereen.
 5. Zêi hebben nooit biets van det Fleuropese leven overgenomen, en wanen zich in Egypte.
 6. Dement zêin, van veel kwaat aangedaan hebben.
 7. Ongewenste Blêiver met Geslachtsovergezette (Bastaartse, 3de Verdoeming) Reacties.
 8. Overlast geven, en ig zêin, waardoor ze niet mogen blêiven.
 9. Nooit lofgeven, en alteit laaginschattent (6de Snoet) spreken over anderen.
 10. De Lanstaal niet verstaan, of spreken, slechs Engels verstaan, en spreken.
 11. Overbodig zêin, en hun spreken is nooit te gebruiken door anderen.
 12. Mêi storen in mêin levensvreugde met anderen.

Heenkomerswillers

 1. Aansterkyee (Herbergier)
 2. Bootschapper
 3. Fêinkansyee (Fienancier)
 4. Koppelair (Toespraak gunner)
 5. Konsyerzye (Concierge)
 6. Tuinyee (Tuinier)
 7. Mooirieyee (Portier)
 8. Serveerder (Kastelein\ Ober)
 9. Bewuste (Rustlater)
 10. Heenkomer (Gast)
 11. Venter\ Kantyee (Verkoper\ Kassier)
 12. Syootnievangtwelleens (Recepsyonist)


De Afschrêivingen door de 12 Koordanen van de Bevolking

Hun Geval van Veroordeling Benoemt

 1. Vervalste Rapportaazyes (Padieren) of Vervalste Skores van Opleidingen.
 2. Kwaatdoener, of Kriemieneel.
 3. Overlastbezorgende Bewoner.
 4. Weigering van Uitbetaling van Smartegelt (Vergoeding).
 5. Ongewenste Blêiver.
 6. Mishandelende perzolaag (Misdadiger).
 7. Verwerpeluike Produiten Leverent.
 8. Beledigende, en Onbehoorluike, Vertelsels.
 9. Onretdare Gang van Zaken.
 10. Aangetoonde Omkoping bêi Klustoeweizing.
 11. Doorbreken van de Vergunningseisen.
 12. Onhautdaar want geen goet kunnen doen.

De Afschrêivingen

 1. (Bauw) Plannen moeten opgeven.
 2. Ploeg actie bêi arrestatie.
 3. Huisuitzetting, en uit de wêik plaatsen.
 4. Ongelêik bêi Aanklachen.
 5. Lantuitzetting, of Verbanning, gewenst.
 6. Ontheffing van Funkzie.
 7. Versprêidingsverbot van Produiten.
 8. Niet Welkom, of Aanwezig met een Spreekbeperking.
 9. Perzolaag Ontslagen, en Vervanger gewilt.
 10. Terugnemen, of Afpakken, van Omkoopgelt.
 11. Zaaksluiting, of Zaakdoorverkoop.
 12. Nietbegaafdaar, of Onverbeterdaar, dus Onbehandeldaar

De 12 Koordanen van de Bevolking

 1. Planeisen Opstellers
 2. Buurthalieden (Agenten)
 3. Ruimtedaren (Ambtenaren)
 4. Yuistgaavrêisyonelen (Justietsyonelen)
 5. Bewonersonderzoekers
 6. Mierenlietairen (Militairen)
 7. Sinzeur Verzorgers (Cenzuur doorvoeren )
 8. Gelovige Verzorgers (Grootste Luisteraars)
 9. Opendare Inrichting Verzorgers
 10. Parlementaire Sprekers
 11. Vergunningen Verstrekkers
 12. Hewellevers


De 12 Strevens, om voor te Leven!

 1. Plannen bespreken met flink weerwoortgevende perzolagen.
 2. Geen redenen om wegeyaagt te worden door heenkomerswillers uit de Horekaa.
 3. Niet afgeschreven zêin door een van de koordanen van de bevolking.
 4. Werken met lol, en leuke kontacten hebben, op ye werk, zodat ye graag verscheint op ye werk.
 5. Ye eigen inzichten, en denkbelen, leveren aan andere bevolkingslieden.
 6. Luisteren naar nieuws van ye eigen stem, als beauratel (Orakel) wat hoort bêi binnenshuis spreken tot de muren.
 7. Vrêie teit invullen zonder binnenshuis een rol te hoeven spelen.
 8. Horen van goede ondernemingen van anderen, en zorgen dat die ondernemingen slagen.
 9. Ye levensdoel bereiken voordat ye gepensyoneert bent.
 10. Ye eigen beslechten kunnen doen, en ye beslissingen kunnen herzien als dat nodig is.
 11. Eigen verkopen doen met flinke prêizen, en grote winsten.
 12. Om ye lievelings heenkomers goet te behandelen, en een mieniemum aan servusverlening te hebben mooirie allen.


12 Beestachtige eigenschappen

Die slecht gedrag zêin voor Roeptmooiers, en Daarschult betekent in det gesprek

 1. Geen gelt uitgeven.
 2. Geen woren uitspreken.
 3. Niemant ooit noemen.
 4. Geen vertelsels spuien.
 5. Als taken, slechs simpele dageluikse taken.
 6. Als syoo, slechs geluiden maken, en dansen.
 7. Als dagdoelen, wassen, opruimen, eten, en drinken.
 8. Als yaagoefeningen, veel bewegen, en strekken, naast rennen, vliegen, en zwemmen.
 9. Samen met andere besen, resers, vrêiers, vechters, of yagers, verwachten.
 10. Samen met gekozen andere besen, feest vieren op een vaatse plaats.
 11. Samen met een roeptmooier, gegeven voer willen, en laten spreken tot hun ruimtedroom.
 12. Zich goetvoelenden gezien hebben, en zich slechtvoelenden ongezien hebben.