Gaa naar het Hemulovischu Liertju


Goofs uitleg ovur Hemulovie


Dierunriemtekuns (Hemuldelun)

Hîrsurs

Elumentun

Inrichting

Teôrie ovur dit gutal binnun un dozijn

Achturgrondun

Ram (Zienur)

Stier (Eigunaar)

Tweelingun (Producent)

Kreeft (Buur)

Leeuw (Hartudief)

Maagd (Hunk\ Blom)

Weegschaal (Flurtur)

Schorpioen (Loyalist)

Boogschuttur (Spettur)

Steenbok (Pionier)

Waturman (Iedealist)

Vissun (Fotógraaf)

Zon

Maan

Merkurius

Venus

Mars

Jupietur

Saturnus

Uranus

Neptunus

Plutoo

Îris

Komeet van Helie

Straling

Aardu

Watur

Lucht

Straling

Aardu

Watur

Lucht

Straling

Aardu

Watur

Lucht

Extravert

Introvert

Afwissulund

Extravert

Introvert

Afwissulund

Extravert

Introvert

Afwissulund

Extravert

Introvert

Afwissulund

Du Goedu en du Îrstu diemenzie van du aanhef

Du Langu termijn van du 1stu diemenzie en Aan du gang blijvun

Du Ordinêru diemenzie en du Ordunundu

Du Kracht en Vôr du andurun

Alleen en Met du andurun

Du Mindur bulangrijku diemenzie en du Vurontachtzaamdu

Du Bulangrijkstu diemenzie en het Rokun

Du Gubodun zakun en het Etun

Du Bestu diemenzie en het Drinkun

Du Leidundu en du Vursnellundu diemenzie

Extrá en du Vôrkant van du Top

Achturbaks en du Achturkant van du Top

Buginnun\ Tijd Vurdoen

Volhardun\ Aanzettun

Strevun\ Werkun

Kommunicîrun\ Opwerkun

Zich Distinggîrun\ Vurzoekun

Zich Diskriemienîrun\ Toedenkun

Zich Wapunun\ Aankaartun

Zich Distansjîrun\ Lîrun kennun

Aangaan\ Inkassîrun

Aanvattun\ Nodug hebbun

Aanstotun\ Bukopun

Iemand Aanzien\
Aanguzien wordun vôr
Elumentun

Ur zijn vier elumentun die iedur un kwart van du 12 hemuldelun vullun. Straling: 1+ 5+ 9, Aardu: 2+ 6+ 10, Watur: 3+ 7+ 11, en Lucht: 4+ 8+ 12. Allu elumentun kunnun: buwegun, zinnun makun, zien en luisturun, want dat wordt ondur nul, bij du zintuigun moguluk gumaakt.
In tradietsjonelu hemulovie is du volgordu van du elumentun andurs, omdat Watur en Lucht vurwissuld zijn. In du 3½ dozijn ondur nul van mijn dingunlijst, vind ju in het îrstu halvu dozijn als lesgubiedun du 6 elumentun (o.a. Kool, Zuurstof, Zand, en Kalk), en du 4 stoffun ondur nul zijn de stoffazus: As, Vast, Vloeibaar, en Dampug. Ik denk dat dit duzelfdu volgordu is als du hemulovischu elumentun zaudun moetun zijn: Van vast naar vloeibaar, naar dampug. Dus prefurîr ik Straling, Aardu, Watur, en Lucht, als du volgordu van du hemulovischu elumentun!

Ik spreek van hemuldelun in plaats van sterrunbeeldun, omdat die al gunoemd warun als formaatsiegroep. Zij komun met 138 per formaatsie (11½ dozijn), en du Kleinu Bîr en du Grotu Bîr zijn wel du populêrstun, naast du dierunriemtekuns, die ik perzoonluk du grootstu buleduging van du laatstu 2 millennia vind. Als ju ovur juzelf spreekt, wil ju niet un Schorpioen, Stier, of Kreeft gunoemd wordun, omdat dat beestunnamun zijn, en beestun niet sprekun. Anduru dierunriemtekuns zijn un opject (Weegschaal) of mîrvoud (Tweelingun en Vissun), buhalvu Maagd, Boogschuttur en Waturman. Omdat ik mîr ben dan un beest, namuluk un Kriemoo, heb ik un zelfbuschrijving nodug in taal, en dus ook hemulovie.

Du hemuldelun zijn bruikbaar vôr het opdelun van allu dozijnun ondur het 25stu dozijn, zeg maar du îrstu 24 dozijn bovun nul (oftuwel du 1stu Zwams), en un zintuig krijg ju niet toeguwezun bij un hemuldeel, want iedureen moet het met allu 12 zintuigun doen.

Du huizun van du hôroskoop (Horiezondelun) zijn vôr het opdelun van allu dozijnun daarbovun, maar tradietsjoneel wordun slechts du Guwoontus, op 45 dozijn gunoemd als huizunvurdeling. Dit wordun huizun gunoemd, omdat daar vrij lang "Lokalun" stondun in plaats van "Guwoontus", wat ook wonun is net zoals huizun. Het 45stu lesgebied is Argietectie, met Hotel als un realiezaatsie.

Bijvôrbeeld:
Zon in Tweelingun in het zevundu huis heeft zijn spontaniteit staan in un waturtekun, en wel het derdu. Du perzoon is spontaan un strevur met un bupaaldu profesjonaliteit. Du derdu van allu dozijnun ondur het 24stu kunnun ook gunoemd wordun als ondurdeel van zijn spontaniteit. Zoo kan un Tweelingun (Producent) guzien wordun als un vrijur, un pratur, als gusprekspartnur un assertievu, en als meimuring un knauwundu (met vrijzinnugheid). Ook vrijwillugheid, vrijblijvundheid, en vrijheid zijn opguslagun in het hemuldeel du Producent (Tweelingun).
In het 7du huis staan, butekunt dat du perzoon stigmatisch is als zijn spontanu guwoontu. Du perzoon kan echtur ook "Aardug" gunoemd wordun (7du op het 44stu dozijn), of iemand die haudt van "Toekomst Muziek" (of Science fiction) op du 7du van het 41stu dozijn. Hij kan ook tuvredunheid (29Do7) als ondurwerp hebbun, of het kompromis (31Do7) als aanspraak hebbun, blond of blondienu (32Do7) als geestsôrt kiezun, of genureus (27Do7) gunoemd wordun.


Du Elumentun

Naatuurlukku assoosjaatsies

Du 3 bazis -

zijn:

Du Levunskantun

Klachtsôrtun

Straling

Vulkanun

Actieviteitun

Zittun, Lachun, en Sprekun.

Liggamuluk

Somatisch

Aardu

Duinun

Kappaciteitun

Rennun, Kokun, en Opruimun.

Buzitsmatug

Fienansjeel

Watur

Golvun

Guvoeluns

Pijn, Ontlastings- vôrbodus, en Orgasmu.

Supjectief

Psiegisch

Lucht

Wolkun

Doelun

Konzumpsie, Komfôr, en Tuvredunheid.

Opjectief

RelaasjoneelElumentun

Kernwôrdun

Tegunwerkingun van un elument

StralingElan of Geestdriftug zijn met andurun.
Met intressu of un gudachtunwîruld buzittun.
Modern en het makun van mensun.
Het kunnun dôrzien van un akkôrdun- schemaa, en
het herinnurun van un akkôrdun- schemaa van het koeplet.

Geestdrift frustrîrun, en elan vurnietugun, dôr niet vast tu haudun wat hij, of zij, guzegd heeft.
Niet lang in ju gudachtun wîruld kunnun blijvun, oftuwel intressu vurlies.
Vurplicht medikaatsie gubruik zondur dat daar un eindu aan komt en soms injeφies.
Juzelf, ju eigun sprekun, en buwegun, regulmatug moetun rechtzettun, ookwel geen lijn hebbun.

AarduSpullun buzittun en Maturiëel guintressîrd zijn.
Eigun ervaring en eigun geld hebbun.
Stoffun buwerkun en spullun makun (Wetunschap).
Het vasthaudun en aanvoelun van un ritmu,
en du plaats van du îrstu tel van du maat kennun.

Kapot makun van eigun buzittingun, en juzelf misdragun dôr vurnielingun tu plegun.
Geen kontrôlu ovur ju uitgavun, en het is moguluk, dat ju uit ju huis guzet wordt.
Du erfunis van ju vadur mislopun, omdat dat wettuluk toeguwezun wordt aan du echtgunotu.
Het vurhandulun van spullun, die ju vurzamult of nog gubruikt, om tu blijvun konzumîrun.

WaturGuvoeluns hebbun, en Supjectief zijn.
Op guvoeluns afgaan, en ju inlevun in un andur.
Vriendun, familie, en kennissun willun zien.
Kiezun vôr iemand om juzelf bij tu kunnun zijn.
Het intressant haudun van un liedju, dôr un brug,
met un brug laat ju het koeplet evun los.

Slecht slapun, en dromun (Sindromun) krijgun, of stilguzet (in komaa guzet) wordun tijduns ju slaap.
G, S, en P (o.a. pijnun) krijgun als ju ju goed voelt, en droog haar, en un drogu huid hebbun.
Niet mogun pratun tijduns pluzier hebbun met iemand, en niet mogun vragun om un kus.
Niet mogun glurun, of kiezun vôr un snoezugu sexpartnur, maar un gureguld huwuluk.


LuchtUn Iemagoo ophaudun, oftuwel Opjectief zijn.
Buitun guvoeluns om oftuwel doelun stellun.
Îrguvoel in sprekun en dadun, dus doen wat ju zegt.
Noemun wat ju bureikt hebt, en wat ju wil bureikun.
Het kennun van du gureklamîrdu boodschap in het rufrein,
en het vaak kunnun brengun van hetzelfdu liedju.

Ur slecht uitzien in ju guzicht, en weinug kunnun butekunun vôr andurun.
Dovun en leugunaars niet kunnun dôrzien, of vangun, op hun leuguns en vijandughedun.
Wiet vurkoop vurbiedun en duur makun, terwijl kook en heroïnu ook tu krijgun zijn.
Ju doelun niet halun, of ur niet mîr van wetun, of niet pratun ovur juzelf.
Kwaa innurluk heb ju un keuzu tu makun of ju buwust elan wilt hebbun, oftuwel doen wat ju intressîrt, of dat ju buwust buzittingun, en fortuin, wil naajagun. Dit gaat niet tugulijk. Bijvôrbeeld un fielosoof, of kunstunaar, die kommersjeel wordt vurliest zijn reputaatsie. En iemand met un opleiding, die gaat doen wat hem, of haar, echt intressîrt in du rest van zijn levun, is un laatbloeiur, en meestal wordt dat armoe lijdun zondur relaatsies. In plaats van zijn vriju tijd tu gubruikun vôr wat hem intressîrt, en tu blijvun werkun in zijn speesjaliezaatsie, vôr het geld, dat hij urmee vurdient.

Guvoeluns als bazis is supjectief zijn, en dat staat in tegunstelling tot imagoo haudun, en uitgusprokun doelun naa tu jagun, die zondur stôrund guvoel uitguvoerd moetun wordun. Dit noem ik opjectief zijn.

Ju kan moeiluk opjectief zijn als ju helu hoofd inguricht is op supjectief zijn. Ju kan moeiluk guintressîrd blijvun in buguleidun, en stimulîrun, van mensun, als ju lievur iets reëels maakt van stof, en andursom. Du îrstu 2 sluitun elkaar uit, en du laatstu 2 sluitun elkaar uit, zodat ur 4 mengvormun ovurblijvun; Straling- Watur, Straling- Lucht, Aardu- Watur, Aardu- Lucht. Ur zijn altijd 2 elumentun onbuwust, wat inhaudt dat zu met vlagun iets bureikun, en dat dezu elumentun vanzelf gaan, of dôr hulp van andurun. Ur wordt naar un mieniemum gustreefd in du elumentun, die onbuwust zijn, zodat ur tenminstu iets gubûrt op die vlakkun.
Extravert en Introvert

Binnun du 3 hemuldelun die ur zijn binnun un elument heb ju un extravert hemuldeel, un introvert hemuldeel, en un hemuldeel, dat introvert en extravert afwissult.

Extravert heeft du buitunwîruld guzien en hij\ zij wil daar iets in butekunun. Hij\ zij kan heel veel opnemun van du andurun, maar als hij niet dôr du andurun guzien wordt als onmisbaar, dan heeft hij zijn doel niet bureikt. Hij\ zij wil veel doen om bij andurun tu hôrun, maar is daar ook onzekur ovur, en afhankeluk van.
Zienur (Ram), Buur (Kreeft), Flurtur (Weegschaal), Pionier (Steenbok)

Introvert heeft du neiging, om van binnunuit du buitunwîruld tu willun makun, en wil bulangstelling krijgun. Hij\ zij weet wat andurun van hem vindun, maar trekt zich daar niets van aan, maar is blij als hij\ zij nog van zichzelf haudt, want dat doet hij\ zij ook.
Eigunaar (Stier), Hartudief (Leeuw), Loyalist (Schorpioen), Iedealist (Waturman)

Afwissulund heeft van beidu soortun hiervôr iets, en kan zich daardôr als extravert richtun op andurun, en iets makun, waar andurun iets mee kunnun, en als introvert kan hij met zekurheid ovur zichzelf denkun, zodat hij\ zij weet, dat het niet alleen vôr du andurun moet, maar ook vôr zichzelf.
Producent (Tweelingun), Hunk\ Blom (Maagd), Spettur (Boogschuttur), Fotógraaf (Vissun)


Hemulovisch ovurzicht


24 Dozijn Nederlands

Realiezîringun
 

Lesgubiedun
 

Exactu groothedun
 

Forsu groothedun
 

Naatuurlukku
Buh. groothedun

Algubraïschu
Buh. groothedun

Algubraïschu
formulus

Achturgrondun
24 Dozijn

Dierunriemtekuns
(Hemuldelun)

Vurdiepingun
 

Buginnun\ Vurdoen


Volhardun\ Aanzettun


Strevun\ Werkun

Kommuniecîrun\ Opwerkun


Zich Distinggîrun\ Aanzoekun


Zich Diskriemienîrun\ Toedenkun


Zich Wapunun\ AankaartunZich Distansjîrun\ Lîrun kennun


Aangaan\ Inkassîrun


Aanvattun\ Nodug hebbun


Aanstotun\ Bukopun

Iemand Aanzien\
Aanguzien wordun vôr


Ram
(Zienur)

Stier
(Eigunaar)
(Plaatsur)
Tweelingun
(Producent)
Kreeft
(Buur)

Leeuw
(Hartudief)

Maagd
(Hunk\ Blom)

Weegschaal
(Flurtur)


Schorpioen
(Loyalist)

Boogschuttur
(Spettur)

Steenbok
(Pionier)

Waturman
(Idealist)
Vissun
(Fotógraaf)


Afschermbaarheid


Weglopundheid
Aantrekbaarheid
Toeslabaarheid
Dravundheid

Braafheid
Opdravundheid
Bulaagbaarheid
Hechtundheid


Vurschillundheid
Vurscheidunheid
Merkbaarheid
Nijpundheid
Opmerkzaamheid
Steekbaarheid
Pikbaarheid
Opsteekbaarheid
Oppikbaarheid

Vurvangbaarheid
Wegspelundheid

Langdurugheid
Dôrbrekundheid

Iedeolovizîrundheid
Gudragskoduhebbundheid
Fotogjienieciteit
Bupeesdheid
Huurbaarheid
Aanspanbaarheid

Inzichtulukheid
Pluzierugheid
Bollundheid
Ôriegjinaliteit
Dôrgabaarheid

Profesjonaliteit
Dôrkrijgbaarheid
Vroomheid
Aanvullundheid
Bukiesbaarheid
Meebrengbaarheid
Meespûrundheid
Buschapbaarheid
Pierwenshebbundheid
Buliggaamdheid

Vurschuldugdheid
Ovurvragundheid


Buleunbaarheid


Buigzaamheid
Steunbaarheid
Toelegbaarheid
Vurvolgbaarheid
Brokmatugheid
Toekomundheid
Buhôrlukheid
Ovurneembaarheid
Otôriteit
Ovurniewstembaarheid
Vurloofbaarheid

Schepping
(Aflachun)

Busturing
(Aanvraag)

Vurheffing

Samunleving


Perzonificîring
(Groei)

Opgroeiun
(Vurleging)

OmmukîrBustaan
(Welvaart)
(Leed\ Mallêzu)
Afzegging


Opzegging
(Vurnoeming)

Gunst
(Liefstu zakun)
Portret
(Vurbloting)


Vôrbureiding


Reis
(Ovurzettun)

Toewijding

Gildu
(Guzien)

Bruiloft


Vôrtplanting
(Ontwikkuling)

StamboomAftredun


Vurhauding


Tietul


Inruiming

BubeeldingIenietsjatievun


Reisovurzicht


CV
(Levunswerkun)
Klen


Gutrauwd


Koturs


OudurnamunBroers & Zussun


Kontactperzonun


Tietuls


Bezughedunlijst

Fotoos25 Dozijn Nederlands

Realiezîringun
 

Lesgubiedun
 

Exactu groothedun
 

Forsu groothedun
 

Naatuurlukku
Buh. groothedun

Algubraïschu
Buh. groothedun

Algubraïschu
formulus

Driftun
25 Dozijn

Planetun
(Satulietun)

Perzoons-
gugevuns

Levunslust


Hulp
(Ontzetting)

Redu

Vursiertoer
(Butaling)

Moed


Roem\ FaamWanhoop

Hongur

Dorst


Medulijdun


Kommur

Ellendu\
Leedvurmaak

Zon (Aardu)


Maan


Merkurius

Venus
(Vurmoeduring)

Mars
(Vurvaduring)
(Rechtpratur)
JupieturSaturnus

Uranus

Neptunus


Plutoo


Îris
(Vurkomur)
(Komeet van) Helie


Lustuloosheid
Afhaalbaarheid

Afblijfbaarheid
Kattundheid

Zotheid
Preutsheid
Buwerkulukheid


Afmaakbaarheid
Raadpleegbaarheid

Arguloosheid
Waanzinnugheid
Buwijsbaarheid
Aanmerkbaarheid
Oprookbaarheid
Aansteekbaarheid
Trekhebbundheid

Lurkundheid
Buglijdundheid
Spetturundheid
Haatbaarheid


Gugadugdheid

Haatdragundheid
Ontspannundheid
Buruchtheid

Spontaniteit
Schichtugheid
Lustugheid
Buhulpzaamheid
Toezetbaarheid
Vurschrijfbaarheid
Intellectualiteit
Naadoebaarheid
Guzamulukheid
Budaardheid
Mogundheid
Fiefheid
Flinkheid Mars (4K)
Kloekheid Venus(4K)
Argwanundheid
Vurhelzundheid


Aflîrbaarheid

Uitguputheid

Uitgudroogdheid
Welbuspraaktheid
Niewsmakundheid
Liefheid
Leidundheid
Naahaudbaarheid
Saamhôrugheid
Buneidunswaardugheid
Martulbaarheid
Afdringbaarheid

Vurdenking
(Vurdachtmaking)

Vurbeturing


Plicht

Vurspreking
(Buvestuging)

Komplicîring


Afgevun
(Vurzieking)


Inhalîrun

Vurdikking
(Vurkûring)
Vurdunning


Vôrwendsul


Butoog
(Naalatunschap)
Rankunu
(Vurleving)

Iezolîring
(Iezolument)

Telling


Bunummering

Kontact
(Aanzicht)

Inburguring
(Pas)

Vurwikkuling
(Slecht)
(Oppas)

Afroming

Buginstadium
(Afwerping)
Vurkruiping


Opvatting


Toespeling

Beistur
(Prikkul)
(Remming)

Kreîr Perzoon


Adres


Postkodu

Telufoonnr


Paspôrtnr


ZiekunfondsnrSofinr

Gubôrtuplaats

Gubôrtudatum


Postbus


O6\ Werk- nr

IN- Postadres\ Fax- nr


45 Dozijn Nederlands

Realiezîringun
 


Lesgubiedun
 

Exactu groothedun
 

Forsu groothedun
 

Naatuurlukku
Buh. groothedun

Algubraïschu
Buh. groothedun

Algubraïschu
formulus

Guwoontus
45 Dozijn

Tradietsonelu
Hôriezondelun

Bal- sportun
 

Spel- kompjoetur ondurdelun
 

Praktisch

Tactisch

Kreatief

Kliemactisch

Inheems
(Vurspeurun)
Exotisch

Stigmatisch

Flamboyant

Statisch\ Sanggwienistisch

Exstatisch\ Revoluutsjonèr

Progressief\ Hielarisch

Fanatiek

1stu huis

2du huis

3du huis

4du huis

5du huis

6du huis

7du huis

8stu huis

9du huis

10du huis

11du huis

12du huis

Vollievoetbal

Voetbal

Volliebal

Baskutbal

Korfbal
(Vurhanduling)
Waturpoló

Hurlie

Honkbal

Hockie

IJshockie

Miniegolf

Golf

Stoutheid
Nîrschietundheid
Tactloosheid

Plaatsulukheid

Tijdugheid

Vingurvlugheid
Stoutmoedugheid
Vurbreedbaarheid

Dôrgeefbaarheid
Turugsteekbaarheid


Vurvoedundheid

Druilundheid

Rommulundheid

Fanaticiteit

Baldadugheid
Kariekaturaliteit
Tactvolheid
Hebbundheid
Waarheid
Pakbaarheid
Golvundheid
Gutsundheid
Uitdraagbaarheid
Propagîrbaarheid
Ruimdenkundheid

Lidtekunhebbundheid

Ovurkûrundheid

Dôrbloedheid

Buraadundheid

Vôruitstrevundheid
Sierlukheid
Heftugheid

Buspieguling

VurgrenzingAfdaling

Vurprating

Zinduring

Afvuring
(Butekunis)
ReesTurugzien

OmzwervingInschrijving

InkijkBuronding

Skôrubord

Skôruvorming

Lichtpiestool

Reesstuur

Aanwijsstok

Buweging- registraatsie

Joi- stick

Qwerty- toetsunbord

Kreîr IN- vurbinding

Speel ovur IN met L

Roep spel- toestand op

Red spel- toestand

Roep skôru- bord op

Buwaar SkôruMankumentun en Aangulegunhedun

Dit zijn anduru levunsbuschrijvundu algubraïschu formulus

48 Dozijn Nederlands

Realiezîringun
 

Lesgubiedun
 

Exactu groothedun
 

Forsu groothedun
 

Naatuurlukku
Buh. groothedun

Algubraïschu
Buh. groothedun

Algubraïschu
formulus

Gubodun
48 Dozijn

Vechtsportun
 

 

 

 

 

Mankumentun
 

Niet dodun

Buspeel machtugun

Niet liegun

Bulaat armzalugun

Butaal schuldunarun

Niet stelun

Monopejee
(Vurgunoegun)
Eru oudurs

Eru vriju dag

Eru sex

Eru ovurheid

Eru god (gut, gut)
(Het goed dat dôr du
dag heen guzien werd)

Schermun

Boksun

Kendoo

Karatu

Tai kwon doo

Juu juutsie

Pentjak silat

Kroegunkooi- guvecht

Sumie worstulun

Judoo

Vrij worstulun

Tai tsie


Dodulukheid
Ontschietbaarheid
Onbuschoftheid

Leugunachtugheid
Jokkundheid
Godvrezundheid

Rentuhebbundheid

Steelbaarheid
Jattundheid
Turuggeefbaarheid
Toesteekbaarheid
Afstammundheid

Buvoedbaarheid

Perverziteit
Bôrundheid
Vurfrommelbaarheid

Godvurgetunheid


Zondugundheid
Ontwapunundheid
Dôrtraptheid
Onhebbulukheid
Waarheidsgutrauwheid
Vurpakbaarheid
Armoedugheid

Waarduvastheid

Zeldzaamheid

Îrundheid
Budeesdheid
Vurbroedurundheid

Vrijhebbundheid

Sexualiteit
Afraadbaarheid
Mîrhebbundheid

Goedhebbundheid


Strubbuling

Bugrenzing

Guwin

Ontgelding

Penarie

Dreun

Bupratun
Ovurlijdun
(Aftekuning)
Vureffuning

Ontduiking

Toezicht

AfbutalingVurafgoding

Vurgoddulukking

Vurspilling

AfrondingOntredduring


Vuurwapunbuzit

Oplichtur

Zwart werk

Uitglijurs (Boetus)

Schuldsanîring

Ziekmeldun

Terroristischu organizaatsie

Strafblad

Tijdvurspilling

Sexist

Wanbutalur

Opbouw vurnietuging


72 Dozijn

Realiezîringun

Algubraïschu formulus

Vurstrengulingun
72 Dozijn

Aangulegunhedun
 

Du polietsie is uw bestu vriend.

Ju bestu beentju vôr zettun.

Gukendheid kent zijn tol

Intressu schept argwaan.

Kijk andurun het vlees niet uit du mond.

Un kotur die werkt, is un vadur die stinkt.

Tolurîr vrij ontzagwekkun, keuvulun en vurlangun.

Vôr un stuivur guborun, wordt ju nooit un kwartju.

Geef achting aan allu slovun.

Geef achting vôr nuttugu moraal.

Hoe mîr u geeft, hoe mîr u turugkrijgt.

Tijduns ôrlog en liefdu is allus guôrloofd.

Dodun in du omgeving

Huisdierun

Lossu kontactun

Gulovugu praatjus

Slecht huwuluk

Kotur- lokkur

Relaatsie met rascismugevurs

Rokkunjagur

Kroeguntijgur

Gokkur

Adopsie

Antie- koningshuis (Watju)Plutoo als genuraatsie- opdelur


Plutoo is du 10du satuliet rond zon (inkluzief du Maan), en heeft un baan van gumidduld 39,5 AE (met 1 Æ gulijk aan du afstand van du Aardu tot du Zon, gunaamd du Hemulnamischu Eenheid).
Hij gaat gumidduld in 247,5 jaar rond du Zon, en zijn baan is eliptisch, en staat 10% schuin op het vlak van du baan van du planetun. Zijn kleinstu afstand van du zon komt binnun Neptunus' baan. Hij heeft 5 manun, waarvan Garon du grootstu is, met un massaa 8 maal kleinur dan Plutoo zelf. Du rotaatsie van Plutoo zelf, en Garons baan rond Plutoo, is gulijk (onguvîr 6,5 dag).

Ur is nog un satuliet buitun Plutoos baan, gunaamd Îris, die in 2003 ontdekt is. Haar baan is op zijn verst 97 Æ, en zu komt net binnun Plutoos baan op haar naabijstu afstand. Zij is 10% grotur dan Plutoo, en heeft ook manun. Dit is du 11du satuliet, of planeet (inkluzief du maan), van du Aardu of du Zon, en werd îrst Plutini gunoemd. Nuu wordt zij, netzoals Plutoo, dwergplaneet gunoemd.

Du 12du satuliet is du Komeet van Helie, die un sterk eliptischu baan heeft, die niet kontinú hetzelfdu is. Hij komt op 0,5 Æ langs du Zon, en zijn grootstu afstand tot du zon is 17,5 Æ. Hij komt dus binnun du baan van du Aardu, en zau kunnun botsun met ons. Hij komt in 75 jaar rond, en hij draait in 52,5 uur om zijn as. Hij bustaat uit stof en ijs, en zal dôr zijn herhaaldu kortu afstand tot du zon geen lang levun buschorun zijn, in du ordu van eeuwun. Hij weegt 220E12 Kg, terwijl du Aardu 3E10 maal zwaardur is (6E24 Kg), en hij is maar 15x 8x 8 km groot, terwijl du aardu un bol is met un straal van 6250 km, zodat du Aardu bij un botsing wel ovurleeft, maar ur zal vôr mîrduru jarun un grotu stofwolk om du Aardu hangun, die al het zonlicht zal tegun haudun, en al het levun onmoguluk zal makun.

Du Satulietun wordun gunoemd op het 25stu dozijn van du dingunlijst als lesgubiedun bij du Driftun als realiezîringun. Levunslust, Hongur en Dorst zijn daar du bukendstu van. Plutoo heeft Medulijdun als realiezîring, en Îris heeft Kommur als realiezîring. Helie heeft Ellendu (of leedvurmaak) als realiezîring. Medulijdun gaat met Liefheid, Leidbaarheid, of Naahaudbaarheid als groothedun, en is un manier van leiding gevun aan andurun, of opunstaan vôr leiding van andurun. Het hemuldeel waar Plutoo in staat, geeft aan welk elument vorm gugevun wordt, en welk hemuldeel speciefiek gubruikt wordt vôr leiding gevun van iemand. Het is prettug om andurun tu kennun, die leiding gevun of ontvangun, vanuit hetzelfdu hemuldeel als jijzelf, zodat dit soms genuraatsies vormt.

Du Planetun in Wikipedia
Du Zon


Du Aardu
Du Maan


Merkurius
Venus
Mars
Jupietur
Saturnus
Uranus
Neptunus
Plutoo
Îris
Du Komeet van Helie

Nr.

Plutoo in du hemuldelun

Buginpunt

Eindpunt

Aantal jaar

11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iedealist (Waturman)
Fotógraaf (Vissun)
Zienur (Ram)
Eigunaar(Stier)
Producent (Tweelingun)
Buur (Kreeft)
Hartudief (Leeuw)
Hunk\ Blom (Maagd)
Flurtur (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spettur (Boogschuttur)
Pionier (Steenbok)
Iedealist (Waturman)
Fotógraaf (Vissun)
Zienur (Ram)
Eigunaar (Stier)
Producent (Tweelingun)
Buur (Kreeft)
Hartudief (Leeuw)
Hunk\ Blom (Maagd)

04-01-1778
29-01-1798
11-02-1823
22-03-1852
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
11-06-1958
01-08-1972
28-08-1984
13-11-1995
27-11-2008
23-11-2024
18-01-2044
11-06-2068
11-12-2097
05-04-2129
11-04-2160
01-06-2185
19-07-2204

29-01-1798
11-02-1823
16-06-1850
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
21-10-1956
06-10-1971
05-11-1983
20-01-1995
27-11-2008
27-03-2023
09-03-2043
24-02-2068
14-03-2097
02-07-2127
01-06-2159
24-09-2183
19-07-2204
15-07-2219

20 jaar
25 jaar
27 jaar
32 jaar
30 jaar
25 jaar
17 jaar
13 jaar
11 jaar
10 jaar
13 jaar
14 jaar
18 jaar
24 jaar
28 jaar
29 jaar
30 jaar
23 jaar
19 jaar
15 jaarExactu hemuldeel ovurgangs dataa


Omdat un jaar 365 (of 366) dagun telt is het hemuldeel dan 365/12= 30,416666 (oftuwel 30 5/12) dag.
Als un maand 31 dagun heeft dan loopt du volgundu datum 14 uur vôruit,
en als un maand 30 dagun heeft loopt du volgundu datum turug met 10 uur.
Dit ontaardt in 7 maal +14 uur, en 4 maal -10 uur, en 1 maal -58 uur, wat omgurekund 98- 40- 58= 0 is.

Omdat het jaar (du baan van du aardu om du zon) 365,2524 dagun is, zal ur iedur jaar un vurschuiving van ¼ dag zijn, die du datum îrdur laat komun, tot ur in februarie, in plaats van 28 dagun, 29 dagun bij du hemuldeel- bugindatum van vissun (of du fotógraaf), opguteld wordun.
Dit maakt dat iedur jaar anduru hemuldeel- bugindatá heeft, die wel ieduru 4 jaar herhaald wordun. Dus zau ju het vôr iedur jaar afzondurluk kunnun opzoekun, of un gumidduldu waardu nemun van -12 uur, en daar mee rekunun, om du dataa tu bupalun vôr allu jarun tugulijk!
Dit heeft hoogstuns un fout van ± 12 uur, en gaat altijd op, maar ju vurliest, dat du lentu bugint op 21 maart, want dat wordt 20 maart.
Zie ook du anduru butekunissun van het gutal 20 in mijn alfabet- munuu.

Bugin- maand

Dagun

Hemuldeel

Tijd mîr dan 21 (0:00)

In urun

Deciemaal

Datum normaal

Deciemaal -12 uur

Datum -12 uur

Maart
April
Mei
Junie
Julie
Augustus
Septembur
Oktobur
Novembur
Decembur
Januarie
Februarie

31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28 (29)

Zienur (Ram)
Eigunaar (Stier)
Producent (Tweelingun)
Buur (Kreeft)
Hartudief (Leeuw)
Hunk\ Blom (Maagd)
Flurtur (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spettur (Boogschuttur)
Pionier (Steenbok)
Iedealist (Waturman)
Fotógraaf (Vissun)

+ 0 dagun
+ 7/12 dag
+ 1/6 dag
+ 3/4 dag
+ 1/3 dag
+ 11/12 dag
+ 1 1/2 dag
+ 1 1/12 dag
+ 1 2/3 dag
+ 1 3/12 dag
+ 1 10/12 dag
+ 2 5/12 dag

+   0 uur
+ 14 uur
+   4 uur
+ 18 uur
+   8 uur
+ 22 uur
+ 36 uur
+ 26 uur
+ 40 uur
+ 30 uur
+ 44 uur
+ 58 uur

0 dagun
+ 0,5833 dag
+ 0,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 0,3333 dag
+ 0,9167 dag
+ 1,5000 dag
+ 1,0833 dag
+ 1,6667 dag
+ 1,2500 dag
+ 1,8333 dag
+ 2,4167 dag

21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23

-  0,5000 dag
+ 0,0833 dag
-  0,3333 dag
+ 0,2500 dag
-  0,1667 dag
+ 0,4167 dag
+ 1,0000 dag
+ 0,5833 dag
+ 1,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 1,3333 dag
+ 1,9167 dag

20    12:00
21    02:00
20    16:00
21    06:00
20    20:00
21    10:00
22    00:00
21    14:00
22    04:00
21    18:00
22    08:00
22    22:00


Gaa naar Informaatsie- angst