Gaa naar det Toepasdare Kennis Overzich   
  Gaa naar det Heenkomervrêidare Kennis Overzich   

  Gaa naar det Nederlantstalige Herschrêivingen
  Gaa naar det Hewellovieve Herniewingen Overzich 

  Gaa naar det Polariezeringen Overzich 
  Gaa naar det Konstantes Overzich 


Pazaaitzonietsen → Associëren
Hewellovieve Raaidets → Astrologische Elementen
Vlamzichtschalig → Diemensie- matig

Lichdaarresten → Processen
Planyetair → Planetair
Bates → Voordelen

Leefecht → Effect


De Pazaaitzonietsen bêi de 4 Hewellovieve Raaidets

Raaidets

Stoffazes

N

Watergebeurens

Vlamzicht- schalig

Lichdaarresten

 

Planyee- opbauw

 

Bates

Planyetair

Watergebeurens

Vlamzichtschalig

Lichdaarresten

Straling

Heetdaar

-3.

Stroom

Deelsgunstbauw

Vlaag

 

Draaiende Hete Kern

 

Straling

Bergen

 28. Vulkaan

Uitbarsing

Teeropdie (Eruptie)

Zant

Tastdaar

-2.

Toch

Onderbauw

Bries

 

Vaartkors

 

Zant

Heuvels

 21. Zantstorm

Verschuring

Opstuifsel

Water

Vloeidaar

-1.

Voch

Voetsel

Opdroging

 

Zæen

 

Water

Golven

 14. Winthoos

Verglêiding

Kolk

Luch

Dampdaar

±0.

Nevel

Bêivoeding

Verdamping

 

Dampbal

 

Luch

Wolken

   7. Regenstorm

Bedekking

Uitstorting


De Gedrags- beschrêivingen bêi de 4 Hewellovieve Bates

Bates

Kernworen

Levenskanten

Klachtsoorten

Liggaamskanten

De 3 Bazis Probelen zêin:

Draling

Denkdrift, en Elan.

Liggameluik

Zooschalig (Somatisch)

Dagzyievieteiden (Actievieteiten)

Zitten, Lachen, en Spreken.

Maakdet

Spullen, en eigen Gelt.

Bezitteluik 

Fêinkansyeel (Financieel)

Gewendedaden (Cappaciteiten)

Rennen, Koken, en Opruimen.

Vruch

Yezelf Zein, en anderen Ontmoeten.

Suprechtlief

Zoalsyedachtvief (Kontactueel)

Gevoelsbronnen

Pêin, Verlossingsvoorbodes, en Vooralmêines (Orgasmes).

Prach

Daarmiegaa, of spreken over wat ye gaat doen.

Oprechtlief 

Vonksyoneel (Functioneel)

Bedoelingen

Konzumpties, Komforbellieteit, en Tevredenschein12 Mooiriebelen bêi de 4 Hewellovieve Bates

 

Draling      (Denkbelen)

 

Maakdet     (Produiten)

 

N

Dagzyievieteiden

Gewendedaden

 


  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11,
12.


Bedenksels spuien bêi diemandaar.
Meenemen naar dure plaatsen.
Aankopen suggereren.
Lachen, glimlachen, en giegelen.
Wauzen van klenlieden over hun deets.
Vrêie teit indelen.
Vragen stellen naa text van anderen.
Samen zitten terweil ye rookt, drinkt, of eet.
Bespreken van uitspraken, en plannen.
Stantpunten steunen, of wegredeneren.
Uitstappies maken Pro afwisseling.
Bêi yau bekenden beroddelen.

 


Staatvols (Tafel) Afnemen\ Opruimen.
Rennen\ Fietsen\ Sporten.
Kaartspelen\ Zingen\ Middel bespelen.

Plannen proo de dag doorspreken.
Optredens afspreken, en verzorgen.
Hoofthaar borstelen\ Ye baart Scheren.
Pazitdaarse middelen oefenen.
Text schrêiven, lezen, en korriezyeren.
Zoeken naar klips van hits.
Koken, en Braden, en Planten watergeven.
Pazaaitzonietseren over de afgelopen dag.

 

 

Vruch      (Daden)

 

Prach     (Middelen)

 

N

Gevoelsbronnen

 

Bedoelingen

 


  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11,
12.


Naar buiten gaan, om det wint te voelen.
Kêiken naar langslopende Yakkerairs.
Vaatse lieden spreken over ye gebeurtenissen van vorige dag.
Vaatse liederen zingen, en spelen.
Glimlachen, Omhelzen, Kissebissen, en Kussen.
Inruimen van tassen of geheugenruimte.
Niews volgen op de TV, en Internet
Ye Tanden Schoonmaken, en Poetsen.
Ye Nagels schoonmaken, en knippen.
Dansen met een, of meerdere vrauwen.
Vooralmêines hebben, en kunnen herinneren.
Koornoemtdaar geven over kendare zaken.

 


Zach zitten verzorgen, om komprobelle teit.
Bootschappen halen, ook lichtdaar menige dagen genoeg.

Fesie opzetten, en opruimen.
Vaatse plaatsen bezoeken, om daar te blêiven.
Pompyoeterspellies spelen.
Lenigscheinen oefeningen doen, en opdrukken.
Liederen kiezen om naar te luisteren.
Tillen\ bewaken van goederen.
Uittreksels maken van gelezen texten.
Afwassen en stofzuigen, huisstof weghalen.
Zelfgemaakte Platies bekêiken, met bekenden.

 

 

 

 

 

 


Weersomstandigscheinen, zoals zonnestralings- warmte, zonnelich, winderigschein, geuren, en Geluiden, en verschillens gekleurde belen.


De Probelen bêi de 4 Hewellovieve Bates

Bates

Mogeluikscheinen per Bate

Beschrêivingen


Gewilde
       &
Ongewilde
Mooiriebelen:

 Draling 

Perzonen opbauwen met geven, gunnen, razen, en loven.

Doen wat ye wil doen, kwaa Gedachtereik.

De soort Denkbelen (Denkbeelden), die ye bêi diemandaar brengt, en uitwerkt.

 Maakdet 

Materiaal bewerken, met ye handen, of met middelen.

Doen wat ye gewent bent, en goet kan.

De soort Produiten (Producten), die ye aan diemandaar levert, en in welke menigschein.

 Vruch 

Goet mooirie yezelf alleen bepalen, en doen.

Gevoelens verkennen bêi Anderen, en yezelf.

De soort Daden die op diemandaar een zeker Gelêikgehecht(Effect) hebben.

 Prach 

Goet mooirie allen tezamen bepalen, en doen.

Sinsyalen verkennen, die ye Uitzent, en Ontvangt.

De soort Middelen om een zeker Herwilt produit (Resultaat) te bereiken.


De Eisen waar een Partner aan moet voldoen mooirie Mannen en Vrauwen

Bates

Beschrêivingen

 Draling 

Ye Gedachtereik kunnen Delen (19Do1), en genieten van mooi lachen, en spreken.

 Prach 

Een leefteitsgenote, die er aantrekkeluike uitziet, en veel overeenkomsten met yau heeft.

 Vruch 

Welke gevoelens heeft hêi bêi haar kwaa zinnenbauwkansen, en de andere gevoelsbronnen.

 Maakdet 

Welk deel van ye maant inkomen ye aan dêin moet opofferen, om dêin in de buurt te hauden.Bates

Beschrêivingen

 Maakdet 

Wat voor soort ontmoetingen ze samen hebben, en met hoeveel kosten, dêin versiert wordt.

 Vruch 

Hoeveel fêi uitkiest, wat er samen gebeurt, en hoe fêi zich voelt bêi hêin en hoe hêins vrienden zêin.

 Prach 

Hoe zêin leven, en liggaam, er uitzien, en hoe hêi omgaat met haar, en anderen.

 Draling 

Hoe hêi spreekt tot haar, en de soort omgang, en frazes, die hêi gebruikt.


Betieteling van Mannen en Vrauwen

In Nederland heten getrauwde mannen, en vrauwen, meneer en mevrauw, maar er is een meermin, die er wel gelukkig uitziet met grote konen, die ik graag zie als een vlamvaart Nederlanse getrauwde vrauw. Ik noem een getrauwt stel daarom liever Neerman, en Meermans, omdat Neer en Meer, daarin voorkomt. Mannen zêin vaak de eenzaamste van de 2 geslachten, en zêi moeten leren, dat ye een relatie behaut door de ander ook een kans te geven, om zich van dêins beste kant te laten zien. Hieronder staan de 12 op, en neer, mogeluikscheinen, die ge moet afwisselen, om de ander hêins of dêins, kans te geven, om goet te doen aan de ander. Meermansen zêin Yakkerairs (Vroeger heten zêi Modellen, die al bestonden als det schaalmodel, en niet als levent genoemt is), en moeten ook meerdere mannen, en vrauwen, kennen, en spreken door de dag heen, want ze worden graag gezien door velen in de buurt, wat hun mooie liggamen veroorzaakt. Zelfs sex van vrauwen met andere mannen, dan hun gehechtdare, valt niet uit te sluiten, en ik vint dat meermansen moeten denken aan hun man als die gene die nooit hun huweluik zau willen bereinstigen, omdat pêi det zoo veel beter heeft met dêin, dan alleen met minder relaties. Een koondaar van een andere man opvoeden zau nooit een probleem zêin, maar een einde aan det dageluikse kontact met dêin wel. Scheiden is soms beter dan getrauwt blêiven, maar det is alteit det afsluiten van een mooie teit, en dus triest, en ongewenst.

Gêi kan op yauw 52ste spreken over yauw Meeryêidaar (53 of je 53ste levensyêidaar), en yauw Neeryêidaar (52). Gêi kan ook spreken van een Neervlamzicht binnen getelsinsyaallevie, die 1 Zooizêin lager staat ten opzichte van de bedoelde Vlamzicht, die veel gebruikt wort om de bedoelde vlamzicht goet te gebruiken. Er is ook een meervlamzicht, die 1 zooizêin hoger staat, die de bedoelde vlamzicht veel gebruikt, om zichzelf tot ontwikkeling te brengen.


Bêi spreken met een ander in de kamer Afwisselend Op en Neer zêin

 

Op kunnen zêin met dievlamdaar

Neer kunnen zêin met dievlamdaar

1.

De veiligheid beschermen van iedereen, om je heen in de kamer, of op een terras.

Bauwen op dievlamdaar, die ye veiligschein beschermt, terweil yêi let op andere dingen.

2.

Ye druk maken over hoeveel gêi haut van de ander, en wat de ander beter kan doen volgens yau.

De anders hauden van yau voor laten gaan.

3.

Det razen ovet biets waar gêi veel van afweet. Soms kan ye gekust worden, om det woor over te geven aan de ander.

Razen van een ander aanhoren, omdat ge wil afweten van hêins, of dêins, dingen.

4.

Det bepalen van det doel van de uitstap, die gêi samen gaat doen.

Meegaan met de ander, waar de ander ook heen wil.

5.

Aandacht trekken van een ander, wat aandacht geven inkludeert.

Meekêiken met waar de ander aandacht voor heeft.

6.

Oppassen bêi zieken, en voor hun huishauden zorgen.

Verzorging krêigen teidens een periekloze van ziekte.

7.

Een koordol gewenst krêigen, de 8ste opkikker, die een relatie draaiende haut.

De ander een koordol wensen.

8.

Willen vertellen over wat ge beleeft hept op hêins, of dêins, dag.

Luisteren naar dievlamdaars verhalen van de dag.

9.

Spreken over plannen met de relatie (Verloven), nadat je al sex hebt gehat.

Luisteren naar de anders iedeeën over de toekomst.

10.

Leiding geven aan een bentredepeditzie, of feest, of uitstappie, of Trip.

Dievlamdaar onbetaalt, maar bevoegt laten bovenstaan, en beslissingen laten nemen voor bîeden.

11.

Iemands levenswensen aanhoren, en sponzoren.

Als je over je levenswensen, of levensdroom, kan praten.

12.

Als je thuis bent met iemand heb je te zeggen wat je niet wil dat gasten doen.

Als je meegaat naar andermans huis, en je bent meer gast, dan de ander.